Lin­ne­as och Si­mons hem ut­an­för Grän­na

”Lätt­samt och opre­ten­tiöst”. Så be­skri­ver Lin­néa Rolfs­son sitt och fa­mil­jens hem ut­an­för Grän­na. Hu­set, som är ma­ken Si­mons för­äld­ra­hem, är i dag ett un­der­bart hop­kok av bå­de nya och lop­pis­fyn­da­de pry­lar och möb­ler.

Leva & Bo - - Innehåll - Av JESSICA HOLM Foto KARIN JO­HANS­SON

FÖRST VAR SI­MON en aning skep­tisk till att flyt­ta hem till går­den där han växt upp kän­des. Men när han och Lin­néa sat­te sig ner och bör­ja­de fun­de­ra kom de fram till att det mesta de öns­kar av ett boende finns just här. I Få­gel­vik ut­an­för Grän­na. Ett stort hus med myc­ket po­ten­ti­al. När­he­ten till na­tu­ren. Ett sten­kast från vatt­net med möj­lig­he­ter till bad och fis­ke.

– I var­da­gen är vi myc­ket mer na­tur­män­ni­skor än stor­stads­män­ni­skor, även om vi äls­kar stä­der, shopping och re­stau­rang­er ock­så. Och när man får barn vill man att de ska få växa upp i en lugn och här­lig mil­jö, sä­ger Lin­néa.

Nu har de bott här i fy­ra år. Hu­set känns per­son­ligt, färgstarkt och my­sigt. De in­re­der till­sam­mans, även om det är Lin­néa som är mest för att fixa hem­ma.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.