Dri­ver piz­ze­ria i träd­går­den

”Här är jag hem­ma, det­ta är mitt san­na jag”, sä­ger koc­ken Li­sa Lemke om li­vet i byn Skrea bac­ke ut­an­för Fal­ken­berg. I nya kok­bo­ken ”Li­sa på lan­det” lär hon ut allt från hur man nac­kar en hö­na till hur man gör värl­dens go­das­te piz­za. Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Be­skriv din nya bok!

– Det är det ro­li­gas­te pro­jekt jag fått job­ba med! Jag fick ba­ra en ti­tel från för­la­get och se­dan har jag gjort allt från hjär­tat. Det är en kok­bok med den mat jag la­gar här hem­ma. Vad fick dig att flyt­ta ut på lan­det?

– Vi häl­sa­de på vän­ner som bor i byn och föll för lju­set och den fan­tas­tis­ka ut­sik­ten. Men det var när vi hit­ta­de den gam­la präst­går­den för tre år se­dan som vi tog kli­vet och flyt­ta­de hit. Vi viss­te in­te rik­tigt vad vi gett oss in på, men ef­ter flyt­ten och ef­ter att vi hit­tat en sten­ugn i ett av ut­hu­sen, var det som att vri­da på en kran. Plöts­ligt star­ta­de vi piz­ze­ria, skaf­fa­de en mas­sa djur och bör­ja­de od­la. Och vi ba­ra äls­kar det! Vad är det bäs­ta med att bo på lan­det?

– Att man le­ver så nä­ra na­tu­ren. Att jag som mat­män­ni­ska le­ver mitt i sä­song­en. Det räc­ker med att tit­ta ut och så vet man vil­ka rå­va­ror som gäl­ler.

Vad od­lar du själv?

– Bö­nor och zuc­chi­ni, fri­te­ra­de zuc­chi­ni-blom­mor är en fa­vo­rit på som­ma­ren. Jag har frukt­träd och od­lar bland an­nat bär, mo­röt­ter, sal­la­der, po­ta­tis och rot­fruk­ter. Och så har jag en duk­tig grön­saksod­la­re i när­he­ten som jag kö­per myc­ket av. Det är så fan­tas­tiskt lyx­igt att få ta del av all den kun­skap som finns hos pro­du­cen­ter­na här.

Hur kom du in på mat­lag­ning?

– Jag skul­le bli bon­de, men blev jour­na­list. Att va­ra kock ver­ka­de för hårt. Men när jag plug­ga­de sak­na­de jag ma­ten. Så jag bör­ja­de skri­va om mat i stäl­let.

Var­för blev det just en piz­ze­ria?

– Piz­za är värl­dens bäs­ta grej och värl­dens mest un­derskat­ta­de grej. Den har miss­hand­lats nå­got så bru­talt. Det är väl­digt få gre­jer som man kan gö­ra så per­fekt, det går in­te att fus­ka. De­gen, to­mat­så­sen, allt mås­te gö­ras med per­fek­tion.

34. I en gam­mal präst­gård i Skrea bac­ke ut­an­för ­Fal­ken­berg.

Mat­kre­a­tör, ­tv-kock och kok­boks­för­fat­ta­re.

Gör:

Aktuell med:

Kok­bo­ken ”Li­sa på lan­det” (Bon­ni­er fakta).

Hem­si­da:

Li­sa­lem­ke.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.