So­bert & mönst­rat i in­re­da­rens hem

Den rym­li­ga 60-talslä­gen­het i Uppsa­la var ett re­no­ve­rings­pro­jekt. So­fia och Go­ran var no­ga med att lå­ta lä­gen­he­ten be­hål­la sin spe­ci­el­la ka­rak­tär. Re­sul­ta­tet har bli­vit ett ljust fa­mil­je­hem, in­rett med käns­la för de­tal­jer och med var sak på sin plats.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av ANNA TRU­EL­SEN Foto JO­NAS LUND­BERG

SO­FIA HAR AR­BE­TAT med in­red­ning i många år och man kan sä­ga att hon har ­in­red­ning i blo­det. När hon var tonåring ha­de hen­nes mam­ma en in­red­nings­bu­tik. Fa­mil­jens hem var spar­sma­kat in­rett, med vi­ta väg­gar och vi­ta möb­ler. Då tyck­te So­fia att in­red­ning var trå­kigt. Hon skäm­des över sitt vi­ta hem. Med åren som gick fick även So­fia ett ge­di­get in­tres­se för in­red­ning. Det he­la re­sul­te­ra­de i att hon star­ta­de ett fö­re­tag som fri­lan­san­de in­re­da­re och form­gi­va­re. I dag har So­fia själv lju­sa möb­ler och vi­ta väg­gar och trivs väl­digt bra med det.

LÄ­GEN­HE­TEN PÅ 110 kvadrat­me­ter är snyggt in­redd, där var sak har sin plats. Här sam­sas de­sign­klas­si­ker som bor­det Ellips med ny design, sto­lar från Hay och sof­fan Ghost från Ger­va­so­ni.

Vå­ning­en är ljus och luf­tig, med vi­ta väg­gar och mönst­ra­de fond­väg­gar som ger ka­rak­tär och spän­ning i den lju­sa in­red­ning­en.

Hal­len är ny­re­no­ve­rad med mörk klin­ker och mönst­rad ta­pet.

VAC­KER VY

Snyggt blick­fång i fönst­ret med ut­sikt över takå­sar­na. Ljus­sta­kar från Asplund. Blom­fat från Hay.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.