”Vi har ing­en spe­ci­ell stil, men det är vik­tigt att in­red­ning­en känns rätt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Vi har ing­en spe­ci­ell stil, men det är vik­tigt att ­in­red­ning­en känns rätt, jag går alltid på magkänslan.

In­spi­ra­tion till hem­met och bu­ti­ken hit­tar hon bland an­nat på re­sor. Al­la pry­lar som finns i hem­met är ut­val­da för att So­fia verk­li­gen gil­lar dem, an­nars får de in­te va­ra där. Då får det hell­re va­ra tomt ett tag.

– När jag var yng­re bod­de jag en tid i New York. Den ti­den var gans­ka vik­tig för mig rent este­tiskt. Jag ploc­kar myc­ket från de åren, bå­de in­tryck och er­fa­ren­he­ter. Jag har hit­tills haft ett väl­digt hän­del­se­rikt liv, och är myc­ket tack­sam för det, det har for­mat mig till den jag är. Och det har va­rit en väl­digt bra sko­la för det jobb som jag har i dag, sä­ger So­fia.

NÄR FA­MIL­JEN FLYT­TA­DE in i lä­gen­he­ten var den tänkt som ett mel­lan­bo­en­de, då de egent­li­gen le­ta­de ef­ter ett stort hus. Ti­di­ga­re bod­de de i en lä­gen­het som var för li­ten. Den sak­na­de bal­kong och fa­mil­jen på fem per­so­ner och en stor hund fick in­te plats.

– Det kän­des som att vi gick varand­ra på ner­ver­na, vår lä­gen­het var helt en­kelt för trång. Vi le­ta­de ef­ter ett hus, men hit­ta­de ing­et i rätt pris­klass och lä­ge. Vi hit­ta­de då den här hörn­lä­gen­he­ten med fy­ra rum och kök, där vi al­la skul­le få plats. Vi är egent­li­gen in­te så för­tjus­ta i 60-tals­sti­len, men lä­gen­he­ten var verk­li­gen funk­tio­nell, ljus och luf­tig med ut­sikt över takå­sar­na, så det kän­des som ett bra boende, sä­ger So­fia.

De byt­te ut en del golv som var i då­ligt skick, men be­höll de golv som var ori­gi­nal från då hu­set bygg­des. Al­la in­ner­dör­rar fick va­ra kvar, trots att pa­ret in­te är någ­ra spe­ci­el­la fans av gam­la te­ak­dör­rar, då det kän­des vik­tigt att be­hål­la de tids­ty­pis­ka de­tal­jer­na.

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.