De­sig­nar & till­ver­kar fi­na pry­lar i trä

Leva & Bo - - Shopping Guide -

9Aa­rik­ka är ett finskt ­fa­mil­je­fö­re­tag grun­dat 1954, som till­ver­kar och de­sig­nar fö­re­mål av trä och and­ra na­tur­ma­te­ri­al. De run­da for­mer­na är svå­ra att mot­stå och när vi be­sö­ker bu­ti­ken på Helsing­fors pa­rad­ga­ta står ja­pa­ner­na i kö för att få hand­la de ljuv­li­ga fö­re­må­len. Är du de­sign­to­kig är det svårt att läm­na bu­ti­ken tom­hänt.

Po­hjo­i­ses­pla­na­di 27

aarikka.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.