Äntligen dags att fixa ute­plat­sen

Leva & Bo - - Redaktören -

MIN GRAN­NE HAR byggt på sin al­tan he­la vå­ren. Sak­ta, sak­ta plan­ka för plan­ka väx­er den fram och jag föl­jer byg­get med spän­ning från köks­fönst­ret.

Al­ta­nen kom­mer att bli bå­de stor och fin. Men väd­ret har va­rit uselt he­la maj och byg­get går så lång­samt att jag bör­jar oroa mig.

I bäs­ta fall hin­ner den bli klar i mit­ten på ju­ni när fa­mil­jen ska fi­ra sin stu­dent. Hur väd­ret blir den da­gen är det ing­en som vet, men jag ha­de nog sat­sat på al­tan med ett re­jält tak. För att va­ra på den säk­ra si­dan.

Hem­ma hos fa­mil­jen Tru­el­sen i Hor­red har al­tan­byg­get ock­så ta­git lång tid. Men nu är den fan­tas­tis­ka ter­ras­sen klar. Ta­ket skyd­dar mot bå­de sol och regn, väg­gar­na av tyg kan dras för som gar­di­ner.

Och i ta­ket sling­ar en enorm ­vin­ran­ka och ska­par en käns­la av Me­del­ha­vet. Så my­sigt och här­ligt.

Bli in­spi­re­rad av ute­rum­met som är nå­got all­de­les ex­tra på si­dan 32. Jag kan för­stå att den sto­ra fa­mil­jen trivs! Har du re­dan en bal­kong el­ler en al­tan? Och be­hö­ver li­te ex­tra my­sig och ­om­bo­nad käns­la? Vi bju­der på 20 fi­na shop­ping­tips som kan pig­ga upp ute­rum­met. Ki­ka på si­dan 40. En ny kud­de, en färg­glad plast­mat­ta el­ler en fin spal­jé kan räc­ka långt. Hit­ta di­na favoriter och njut av ute­li­vet.

Dess­utom får du un­der­ba­ra dröm­hem, go­da re­cept, vack­ra väx­ter för träd­går­dens skug­gi­ga hör­na och en här­lig gui­de till de­signsta­den Helsing­fors.

Trev­lig läs­ning!

”I ta­ket sling­ar en enorm ­vin­ran­ka och ska­par en käns­la av Me­del­ha­vet”

UL­RI­KA NORDLINDER

re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.