60-talslä­gen­het i Nac­ka

I nya boken ”Hej! Kre­a­ti­va hem 2” får man bland an­nat föl­ja med hem till sång­a­ren Jessica Folc­ker som vi­sar upp sin färg­star­ka lä­gen­het. – Det är kul med in­red­ning och jag by­ter of­ta ut mö­b­ler­na. Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Vad är det för slags in­red­nings­bok du är med i?

– Det är en an­norlun­da in­red­nings­bok. Jag såg den förs­ta Hej-boken och gil­la­de att den var så per­son­lig och ro­lig. Al­la var in­te tok-este­ter ut­an det är mer mitt i var­da­gen.

Vad job­bar du med?

– Det är väl­digt blan­dat just nu, men mu­si­ken lig­ger mig fort­fa­ran­de varmast om hjär­tat. Jag var­var mu­sik­jobb med att bland an­nat job­ba del­tid i en in­red­nings­bu­tik och har även hop­pat in li­te som pro­gram­le­da­re.

Be­rät­ta om lä­gen­he­ten?

– Den lig­ger i ett klas­siskt 60-talshus. Den är egent­li­gen gans­ka ochar­mig, men ef­tersom jag väx­te upp i en så­dan lä­gen­het så kän­ner jag mig hem­ma här. Den är väl­pla­ne­rad, har bal­kong och många rum. Här fun­ge­rar li­vet med kid­sen!

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Det är en bland­ning av gam­la och nya möb­ler. Jag tyc­ker myc­ket om färg, men det ska kän­nas har­mo­niskt. Se­dan jag flyt­ta­de in för snart ett år se­dan så har jag haft fy­ra oli­ka mat­bord. Jag by­ter of­ta ut mö­b­ler­na.

Har du re­no­ve­rat nå­got?

– Jag har må­lat gol­ven i petro­le­um, blågrönt. Men det är allt. Jag har re­no­ve­rat myc­ket ti­di­ga­re så jag tyck­te att det var skönt när det ba­ra var att flyt­ta in.

Var kom­mer mö­b­ler­na ifrån?

– Från al­la möj­li­ga håll, men mest från nä­tauk­tio­ner. I boken be­skrivs du li­te som en nomad, be­rät­ta!

– Jag är om­byt­lig och tyc­ker att det är kul när det hän­der sa­ker. Jag har flyt­tat myc­ket, men gör hem­met per­son­ligt och tryggt oav­sett vart jag flyt­tar. Jag tyc­ker det är ro­ligt med plan­lös­ning­ar, hus, lä­gen­he­ter och oli­ka lä­gen.

På gång framö­ver?

– Kanske att det kom­mer en sing­el till som­ma­ren, om jag hin­ner.

40. I en 60-talslä­gen­het i Nac­ka ut­an­för Stock­holm med si­na fy­ra barn.

Ar­tist.

Gör: Aktuell med:

Är med

i boken ”Hej! Kre­a­ti­va hem 2", Printz publishing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.