”Min bal­kong är helt un­der­bar”

Om­må­lat, ta­pet­se­rat, fix­at och bal­kongod­lat. I Kristi­nas tvåa i Stock­holm finns det plats för kre­a­ti­vi­tet, ute­liv och um­gänge.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

NÄR JAG FLYT­TA­DE in i den­na lä­gen­het med två rum och kök på 67 kvadrat­me­ter bör­ja­de jag med att läg­ga nya golv i hall, mat­rum och kök. Jag må­la­de ena väg­gen i matrum­met i li­la, den kor­ta väg­gen i oran­ge och det sto­ra ek­bord-et fick sam­ma färg. I sov­rum­met må­la­de jag ena väg­gen i moss­grönt.

Ny­li­gen fick jag ta­pet­se­rat en kort vägg i sov­rum­met med fjä­ri­lar och en vägg i hal­len fick sam­ma ta­pet och där har jag mi­na hat­tar på hyl­lan.

I sov­rum­met har jag re­no­ve­rat en stol, jag har klippt ut bil­der på blom­mor och klist­rat på den gam­la ute­sto­len. På bok­ hyl­lan har jag en del av mi­na väs­kor, i var­dags­rum­met pas­sar den gam­la sof­fan bra ihop med den nya ta­pe­ten som fö­re­stäl­ler hus­fa­sa­der.

Den sto­ra egyp­tis­ka kat­ten fick jag av min son och den ra­ma­de jag in med guld­ram. Min bal­kong är helt un­der­bar och dy­nor och bal­kong­skydd är gam­la pås­la­kan som jag syd­de om. Jag har i en stor kru­ka med en över­vint­rad luktärt, i kru­kor­na som­mar­blom­mor och ros­ma­rin och snart sår jag bå­de rä­di­sor och ruco­la på bal­kong­en.

I vår träd­gård på går­den har vi av Stock­holms­hem fått fem sto­ra trälå­dor och jag sår squash, röd­be­tor och mo­röt­ter i min. Jag bru­kar ha mi­na barn­barn på be­sök här i stan och då ba­kar vi och jag har ock­så vä­nin­nor på be­sök och då bju­der jag alltid på god mat.

Jag stortrivs i min lä­gen­het och med mi­na gran­nar, vi är sex fa­mil­jer som träf­fas ibland ute i per­go­lan och gril­lar ihop.

”Jag stortrivs i min lä­gen­het”

I Kristi­nas två­rum­ma­re är det färgstarkt i al­la rum. På bal­kong­en har Kristi­na ord­nat in­syn­skydd och dy­nor av ett gam­malt pås­la­kan.

FÄRGRIKT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.