Du­ka upp en fest­lig buffé till mid­som­mar

Leva & Bo - - Redaktören -

MID­SOM­MAR ÄR EN här­lig lång helg med mas­sor av tra­di­tio­ner, blom­mor och god mat. Det ska va­ra sol, som­marklän­ning och krans i hå­ret. Och helst ska he­la mid­som­ma­raf­ton fi­ras ute.

Vi har du­kat upp en un­der­bar buffé som har allt! Bjud på allt på en gång el­ler de­la upp och njut av rät­ter­na vid oli­ka till­fäl­len. Go­da sil­lar, skär­gårds­chee­seca­ke med rom, mi­ni­ström­mings­lå­dor och nya spän­nan­de glas­mäs­tar­lax­en. Dub­bel­ma­ri­ne­rad fläsk­fi­lé är ga­let gott och en­kelt till­sam­mans med fransk po­ta­tis­sal­lad. Och till des­sert el­ler ef­ter­mid­dags­fi­ka ska det ba­ra va­ra jord­gubb­står­ta, gär­na en med fra­sig ma­räng. Hit­ta nya un­der­ba­ra re­cept på vår buffé med el­va rät­ter på si­dan 54.

Vin­tips för he­la som­ma­ren med vitt, rött, rosé och box på si­dan 64 hjäl­per dig väl­ja rätt.

Vill du gö­ra vack­ra bu­ket­ter så har vi en en­kel steg för steg-gui­de. Det är lät­ta­re än du tror att gö­ra proff­si­ga, lyx­i­ga bu­ket­ter av blom­mor från träd­går­den. Vit med spre­ti­ga hund­käx, blå­li­la med akle­ja el­ler blåklint och lu­pi­ner. På si­dan 40 får du tips och in­spi­ra­tion.

Mid­som­mar ska för­stås va­ra ro­man­tisk. Bli in­spi­re­rad av ljuv­lig in­red­ning för al­la rum. Du­kat bord med lin­ne­duk, vac­kert, ro­sa pors­lin och mas­sor av blom­mor. Fi­na ro­sa de­tal­jer i som­markö­ket och mil­da fär­ger i det sö­ta sov­rum­met. På si­dan 16 hit­tar du tips och idéer som får dig att läng­ta ef­ter att gö­ra fint för som­ma­ren.

Ha en här­lig mid­som­mar!

”Dub­bel­ma­ri­ne­rad fläsk­fi­lé är ga­let gott”

UL­RI­KA NORDLINDER

re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.