”Ett av vå­ra tex­til­möns­ter, Form, är häm­tat från en av far­mors kak­for­mar som vi hit­ta­de i hu­set”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

1997 star­ta­de Anna och Fred­rik tex­til­fö­re­ta­get Ny­blom Kol­lén. Anna ri­tar al­la möns­ter till de oli­ka kol­lek­tio­ner­na och of­ta häm­tas in­spi­ra­tion från Sto­ra Holm och dess histo­ria.

– Ett av vå­ra möns­ter, Form, är häm­tat från en av far­mors kak­for­mar som vi hit­ta­de i hu­set, be­rät­tar Anna.

He­la hu­set har tex­tili­er från fa­mil­je­fö­re­ta­get. Mönst­ren och fär­ger­na pas­sar in, för­hö­jer hu­sets käns­la och ska­par pre­cis den har­mo­ni hu­set för­tjä­nar.

Se­dan 2002 har fa­mil­jen all verk­sam­het på Sto­ra Holm och det är in­te ba­ra de­ras verk­sam­het som ryms på de sto­ra ägor­na. Här finns allt från da­gis till kon­tor, bu­tik, la­ger och re­stau­rang. Av An­nas fy­ra sys­kon bor tre på går­den och även mor och far bor här.

I STAL­LET HAR dot­tern Hed­da sin pon­ny, Spri­te, och i kor­nas gam­la la­du­gård är det i dag la­ger för fa­mil­jens verk­sam­het. För­u­tom Spri­te ryms fjor­ton is­lands­häs­tar i stal­let, men de till­hör in­te fa­mil­jen ut­an box­plat­ser hyrs ut.

I ett så gam­malt hus ska det för­stås spö­ka ock­så… Fle­ra gång­er har fa­mil­jen hört och sett ljud i oli­ka de­lar av hu­set.

– Fred­rik går gär­na och tit­tar ef­ter när vi hör nå­got, be­rät­tar Anna som kän­ner sig trygg med hu­sets gam­la in­vå­na­re.

6

7

BIB­LI­O­TE­KET

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.