3 tips för den mo­der­na & lant­li­ga sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Grått, blått, svart och vitt är snyggt i mo­der­na lant­li­ga hem. Lägg till myc­ket tex­tili­er som ger vär­me även åt kal­la­re in­red­nings­fär­ger.

Måt­tan­pas­sa. Fa­mil­jens sto­ra köks­bord är spe­ci­al­till­ver­kat för att ge max­i­malt med plats på en spe­ci­fik yta. Ibland är det bäs­ta att kol­la med nå­got lo­kalt snic­ke­ri el­ler att byg­ga själv för att få till rätt mått.

Anna och Fred­rik blan­dar klas­siskt lant­lig in­red­ning med tren­di­ga möns­ter och in­red­nings­de­tal­jer. Här in­spi­ra­tion från Norr­ga­vel i en mo­dern, lant­lig stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.