”Att in­re­da med böc­ker och tid­ning­ar är ett bra tips. Vi har mas­sor, Mikael äls­kar kok­böc­ker och jag in­red­nings­tid­ning­ar”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ett fler­tal re­stau­rang­er är in­red­nings­bi­ten nå­got som han na­tur­ligt va­rit en­ga­ge­rad i.

– En hel del av vå­ra gre­jer här hem­ma kom­mer från nå­gon av hans gam­la re­stau­rang­er. För öv­rigt gil­lar jag att näts­hop­pa. Men vi har även köpt en hel del på vå­ra re­sor. Det är kul att ta med nå­got hem som är snyggt och dess­utom på­min­ner om plat­ser vi har be­sökt, sä­ger He­le­na.

Hon be­skri­ver sin in­red­ning som en mix av oli­ka sti­lar. Ek­lek­tiskt med oli­ka in­slag av ori­en­ta­liskt, kon­ti­nen­talt och in­du­stri. Färgska­lan är mild med ton­vikt på grått, brunt och svart upp­blan­dat med vitt.

TIT­TAR MAN NO­GA i fa­mil­jen hem hit­tar man böc­ker­na och tid­ning­ar­na li­te varstans. På soff­bor­det lig­ger någ­ra – och ovan­på dem en ljus­sta­ke och ett rå­bocks­hu­vud. På skå­pen, som de­lar av det sto­ra var­dags­rum­met, lig­ger fle­ra som ska­par ni­våskill­na­der för oli­ka in­red­nings­pry­lar som He­le­na ställt ovan­på.

– Men den på by­rån i hal­len är nog min fa­vo­rit, en rik­tigt gam­mal kok­bok av Caj­sa Warg. Så him­la ro­ligt att se hur de skrev re­cept förr i ti­den, som en lång text med in­gå­en­de be­skriv­ning­ar. Dess­utom är den fin att se på, sä­ger He­le­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.