Ma­ria blan­dar nytt och gam­malt i 80-tals­vil­lan

Ma­ria äls­kar att fixa och må­la bå­de gam­la och nya möb­ler till en har­mo­nisk stil som fun­kar i fa­mil­jens 80-tals­vil­la i Skå­ne.

Leva & Bo - - Innehåll - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

JAG HE­TER MA­RIA och bor med min ma­ke Niklas och vå­ra fy­ra barn på lan­det i en by som he­ter Kyrk­hed­dinge i Skå­ne.

Vi bor i ett hus som är byggt 1989 på cir­ka 135 kvadrat­me­ter. Mitt sto­ra in­tres­se är in­red­ning och jag äls­kar gam­la möb­ler.

Jag hand­lar myc­ket på oli­ka lop­pi­sar och må­lar om. Jag äls­kar att re­no­ve­ra och fixa till bå­de nya och gam­la möb­ler till en äld­re stil. Fär­gen jag job­bar med är en kalk­färg och kom­mer från en eng­elsk konst­när som he­ter An­nie Sloan. För mig är det väl­digt vik­tigt att mö­b­ler­na får be­hål­la sin charm och jag läg­ger myc­ket tid på att få till en my­sig och varm stil. Blom­mor och små stilleben är vik­ti­ga ting i vårt hus som vi för till­fäl­let är i gång med att re­no­ve­ra li­te här och var bå­de in­ne och ute. Sam­ti­digt har vi fy­ra barn, två kat­ter, höns och snart en li­ten labra­dor­valp, så allt har sin tid vil­ket är här­ligt!

LOP­PIS­FYND. Ma­ria hand­lar myc­ket på oli­ka lop­pi­sar. ”För mig är det väl­digt vik­tigt

att mö­b­ler­na får be­hål­la sin charm”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.