Bind vack­ra bu­ket­ter av som­ma­rens blom­mor

Vad är mer av­kopp­lan­de och som­rigt än att ploc­ka blom­mor och bin­da bu­ket­ter i kväll­ning­en? Vi har gjort fem vack­ra bu­ket­ter att in­spi­re­ras av.

Leva & Bo - - Innehåll - Text & foto EME­LIE EKBORG

ATT PLOC­KA OCH bin­da bu­ket­ter är bå­de ro­fyllt och kre­a­tivt. Un­der vår och som­mar prun­kar na­tu­ren och träd­går­dar­na med un­der­ba­ra bloms­ter, per­fek­ta till bu­ket­ter. Gå först en pro­me­nad och ploc­ka blom­mor­na och ställ dig se­dan i lugn och ro med al­la blom­mor­na fram­för dig och ska­pa bu­ket­ter­na.

Ta gär­na med dig ett kärl med vat­ten och en vass kniv el­ler sax när du går ut och ploc­kar blom­mor­na. Snit­ta och sätt blom­mor­na i vat­ten allt ef­tersom de ploc­kas, på så sätt kan du för­länga de­ras håll­bar­het.

Ploc­ka in­te en­bart blom­mor, ut­an även grönt. Kne­pet för att få sto­ra och fro­di­ga bu­ket­ter är att in­klu­de­ra myc­ket grönt. An­vänd grö­na blad bå­de mel­lan blom­mor­na och runt om buketten, som en blad­man­schett. Oli­ka sor­ters gräs­strån är ock­så fi­na att ha med som de­tal­jer.

För att ska­pa har­mo­ni och ba­lans i buketten är det bra att blan­da blom­mor med oli­ka for­mer, någ­ra stor­blom­mi­ga, någ­ra spre­ti­ga och någ­ra höga. An­vän­der du ba­ra blom­mor med sam­ma form blir buketten lätt rö­rig och man ser in­te var­je en­skild blom­ma.

Ett an­nat sätt att und­vi­ka att buketten blir allt för rö­rig är att in­te blan­da för många fär­ger. Håll dig till två el­ler tre när­lig­gan­de fär­ger och ta even­tu­ellt in en kon­trast­färg för att li­va upp.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.