Fa­mil­jen Ny­blom Kol­lén tog över släkt­går­den

Hem­ma hos Anna och Fred­rik, som dri­ver tex­til­fö­re­ta­get Ny­blom Kol­lén, sam­sas vack­ra möns­ter med nya och gam­la möb­ler. I den sto­ra släkt­går­den norr om Gö­te­borg har de ska­pat ett mo­dernt och om­bo­nat hem.

Leva & Bo - - Innehåll - Av LOT­TA JANSSON Foto ANN- CHAR­LOT­TE FÄGERLIND

AN­NAS FARFARS FAR kom till­sam­mans med sin hust­ru Elsa till Sto­ra Holm 1928 och se­dan dess har hu­set och går­den fun­nits i släk­ten. Då var det en av de störs­ta går­dar­na på Hi­sing­en i Gö­te­borg och det var många syss­lor som skul­le skö­tas. Ing­et fick för­fa­ras och går­dens od­ling­ar in­ne­höll allt som kun­de tän­kas be­hö­vas un­der årets al­la må­na­der.

Än i dag finns det någ­ra in­lägg­ning­ar från 40-ta­let kvar i hu­sets mat­käl­la­re. Ing­et som nå­gon skul­le vil­ja sma­ka på, men ett min­ne som får stå kvar.

An­nas far­far var ba­ra 21 år när han tog över går­den. Här fanns allt från me­je­ri, smed­ja, egen kvarn och runt 80 kos­sor som skul­le tas om hand.

Se­dan jord­bru­ket la­des ner 1954 har det fun­nits oli­ka verk­sam­he­ter i hu­set. Bland an­nat hyr­des hu­set ut till en te­a­ter i bör­jan av 70-ta­let till mit­ten av 80-ta­let.

1997 FLYT­TA­DE ANNA och Fred­rik till Sto­ra Holm. Hu­set har bå­de käl­la­re och en oin­redd vind men de två vå­nings­pla­nen om var­de­ra 150 kvadrat­me­ter räck­te gott att ta tag i när det skul­le må­las och gö­ras om. Pro­jek­ten tar ald­rig slut. De sex ka­kel­ug­nar­na är ett av dem som står på tur.

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.