”Det mesta är valt med om­sorg”

Ett vac­kert 30-tals­hus där klas­sis­ka in­red­nings­pry­lar får sam­sas med li­te mo­der­na­re sa­ker ska­par ett vac­kert hem åt Jen­ny, Erik och de­ras två barn.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

MITT I SMÅBARNSKAOSET tyc­ker jag och min man Erik att vi än­då lyc­kats få fram en per­son­lig stil i vår 30-tals­vil­la. Klas­sisk stil med vack­ra ta­pe­ter och ka­kel­ugn fast in­red­ning­en blan­das med mo­der­na­re in­slag och per­son­li­ga pryd­nads­grup­pe­ring­ar. In­te myc­ket är läm­nat åt slum­pen ut­an det mesta är valt med om­sorg, även om det bli­vit li­te kom­pro­mis­ser längs vä­gen.

Som tur var ha­de de ti­di­ga­re ägar­na lik­nan­de smak så vi har in­te be­hövt änd­ra myc­ket, ut­an be­hål­lit och fyllt på med vårt eget. Jag äls­kar vårt hem och är omått­ligt stolt över det, och skul­le själv­klart bli väl­digt glad om det fick en li­ten plats i det mest in­spi­re­ran­de in­red­nings­ma­ga­si­net, LE­VA&BO.

IN­SPI­RA­TION FÅR JAG från fle­ra oli­ka stäl­len, till ex­em­pel kom­pi­sars hem. Jag gil­lar ock­så färg­stark in­red­ning som hos In­dis­ka, även om det of­ta blir mind­re färg­starkt. Jag har en svär­mor som bi­drar med myc­ket och kan dy­ka upp med oli­ka fi­na sa­ker.

NU HAR VI inga stör­re pro­jekt pla­ne­ra­de i hu­set, på sikt kanske vi byg­ger en ve­ran­da och sen är det li­te ljus­kro­nor som ska upp. Det fun­kar bra med kom­bi­na­tio­nen av vå­ra sti­lar, min som är li­te gam­mal­dags och lant­lig och Erik som gil­lar en mer mo­dern in­du­stri­stil.

”Bäst är vår ka­kel­ugn i kö­ket”

Jen­ny, hen­nes man Erik och de­ras två barn Stel­la och Tod.

En 30-tals­vil­la på 145 kvadrat­me­ter i Gäv­le.

Hu­set:

Det bäs­ta med hu­set:

Plan­lös­ning­en, den klas­sis­ka sti­len och ka­kel­ug­nen i kö­ket!

In­red­ning­en hem­ma hos Jen­ny och Erik går i klas­sisk stil med mo­der­na­re in­slag. ”Jag är omått­ligt stolt över vårt hem”, sä­ger Jen­ny.

30-TALS­HUS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.