Låt hem­met va­ra ljust och blom­migt

Leva & Bo - - Redaktören -

SOM­MAR­KÄNS­LA ÄR DET bäs­ta som finns. He­la hem­met får gär­na va­ra li­te blom­mi­ga­re och lju­sa­re än van­ligt. Det går att ska­pa torp­käns­la i som­mar­stu­gan, rad­hu­set el­ler lä­gen­he­ten. Bli in­spi­re­rad av ro­man­tis­ka rum på si­dan 14. Det är ljust och luf­tigt, my­sigt men sam­ti­digt skönt spar­sma­kat. Och när gam­malt och nytt blan­das blir det per­son­ligt och char­migt. Hit­ta din som­mar­stil!

Ute­li­vet är för­stås li­ka vik­tigt. Ska­pa små här­li­ga rum med fi­na ute­möb­ler. Välj klas­sisk i vitt el­ler dovt grönt. En sof­fa i rot­ting och en häng­mat­ta i mjuk tex­til gör ute­plat­sen sa­go­lik. Inspireras på si­dan 32.

KI­KA IN I An­nas här­li­ga Skå­ne­gård från 1800-ta­let där gam­la och slit­na sa­ker fått nytt liv. Och hem­ma i Jo­nas mo­der­na tre­rum­ma­re där in­red­ning­en är en mix av 60-tal och af­ri­kans­ka de­tal­jer. Njut av två per­son­li­ga dröm­hem på si­dan 20 och 44.

LAX ÄR PER­FEKT som­mar­mat och en­kelt att va­ri­e­ra. Pas­sar li­ka bra på sto­ra ka­las som små, my­si­ga lun­cher. Vi har sam­lat fem lätt­la­ga­de och go­da rät­ter. Pro­va in­kokt lax med rom­sås, grav­lax­paj med spe­nat, spän­nan­de salt­im­boc­ca på lax och dill­tab­bou­leh med varm­rökt lax. Un­der­bart gott på si­dan 58.

Dess­utom vi­sar vi vack­ra som­mar­blom­mor, fikapry­lar från bud­get till lyx och du får lä­ra dig gö­ra en be­tong­kru­ka steg för steg – och myc­ket mer!

Väl­kom­men till LE­VA&BO!

”Det går att ska­pa torp­käns­la i rad­hu­set el­ler lä­gen­he­ten”

UL­RI­KA NORDLINDER

re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.