”Det är ju än­då här man ham­nar, till slut. Kö­ket är hem­mets hjär­ta, an­ting­en man job­bar el­ler um­gås med vän­ner”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

LUGN MUSIK PÅ låg vo­lym ström­mar ur hög­ta­lar­na. Bal­kong­dör­ren står öp­pen, fåg­lar­na kvitt­rar över Fis­kar­tor­pet och so­len lig­ger på över de öpp­na bak­går­dar­na. – Vi val­de den här vå­ning­en för att den är luf­tig, ljus, har bal­kong­er i två vä­der­streck, ing­en in­syn och nä­ra till na­tu­ren, sä­ger Jo­nas.

– Jag pro­me­ne­rar upp till par­ken vid Sop­hi­a­hem­met och går till Ös­ter­malm på 15 mi­nu­ter. Det är nä­ra bus­sar och tun­nel­ba­nan. Sam­ti­digt kan jag på ba­ra fem mi­nu­ters pro­me­nad ut mot Husar­vi­ken se får och kor i ha­gar­na. Vil­ken idyll, sä­ger Jo­nas.

VÅ­NING­EN ÄR LJUS, 2,80 i tak­höjd, par­kett och har smar­ta för­va­rings­möj­lig­he­ter i al­la rum. In­red­ning­en be­skri­ver Jo­nas som af­ri­kansk-svensk, eklek­tiskt 60-tal. Man­ligt, do­va, bru­na ny­an­ser mot lju­sa väg­gar, sparsmakad in­red­ning.

Många års re­sor till Kapsta­den har satt sin prä­gel. Afri­ka­te­mat syns i kyl­skåps­mag­ne­ter fö­re­stäl­lan­de gi­raf­fer och ele­fan­ter. På väg­gar­na häng­er af­ri­kans­ka masker och kor­gar och på gol­ven lig­ger ru­sti­ka mat­tor. Jo­nas har flyt­tat sju, åt­ta gång­er de se­nas­te åren. – Jag är otå­lig och vill ut­fors­ka nya mar­ker. Var­je gång jag flyt­tar by­ter jag stil ra­di­kalt.

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.