SÅ BLAN­DAR DU BE­TONG­EN

Leva & Bo - - Snabbfixat -

GÖR SÅ HÄR

Här har vi an­vänt en må­lar­hink och en van­lig hink av plast att gju­ta i.

Pens­la in­si­dan på må­lar­hin­ken och ut­si­dan på den van­li­ga hin­ken med li­te van­lig mat­ol­ja så los­sar be­tong­en lät­ta­re sen. Blan­da be­tong­en en­ligt be­skriv­ning­en. Häll be­tong­mas­san i må­lar­hin­ken, den ska in­te va­ra helt fylld ef­tersom det ska fin­nas plats att tryc­ka ner den and­ra hin­ken. Tryck ner den and­ra hin­ken. Ta bort even­tu­el­la luft­bubb­lor i be­tong­en ge­nom att slå för­sik­tigt på hin­ken med en ham­ma­re.

Lägg någ­ra tyng­der i hin­ken så att den in­te fly­ter upp.

Låt det nu stå att brin­na, tor­ka, i minst ett dygn på ett plant un­der­lag (in­te i sol­sken).

För att få bäs­ta re­sul­tat, vatt­na be­tong­en någ­ra gång­er un­der tork­ti­den.

Ta bort tyng­der­na och los­sa hin­kar­na från kru­kan. Om man skär av den övers­ta hin­ken och lå­ter den und­re de­len sit­ta kvar blir kru­kan vat­ten­tät.

1

2 3 4 5 6

7

8

9

10

ÅÅHäl­la en skvätt vat­ten i en hink och häll se­dan i be­tong­pulv­ret (måt­ten hit­tar du på för­pack­ning­en). Det går ock­så bra att blan­da be­tong­en på känn, kon­si­sten­sen ska lik­na tjock gröt. ÅÅRör, vis­pa och blan­da no­ga med spa­de el­ler en visp som fästs på skruv­dra­ga­ren.

För att gju­ta kru­kan be­hövs två styc­ken plast­hin­kar som form. Vi tog en må­lar/färg­hink och en van­lig hink.

Den van­li­ga hin­ken trycks ner i be­tong­en så att be­tong­en trycks upp än­da till kan­ten.

Häll be­tong­mas­san i må­lar­hin­ken, den ska in­te va­ra helt fylld ef­tersom det ska fin­nas ut­rym­me att tryc­ka ner den and­ra hin­ken.

TRYCK NER.

TYNGD. Någ­ra ste­nar för­hind­rar att hin­ken fly­ter upp. Låt be­tong­en tor­ka i minst ett dygn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.