”Det bäs­ta är nog ute­rum­met”

Hem­ma hos Christi­na och Fran­kie i Salt­sjö­ba­den ut­an­för Stock­holm får gäs­ter­na nju­ta av vack­ra duk­ning­ar och gla­da fes­ter med en un­der­bar ut­sikt över Ersta­vi­ken.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

MITT HUS PÅ Sol­si­dan i Salt­sjö­ba­den är en stor pas­sion. Lä­get högt upp med to­tal ut­sikt över havs­vi­ken Ersta­vi­ken trött­nar jag ald­rig på. Att vi flyt­ta­de hit för ar­ton år se­dan be­ror på att jag såg plat­sen för tret­tio år se­dan och sa högt ”Här vill jag bo”!

Hu­set är i två plan med kök och var­dags­rum ne­re. Vi har den största ter­ras­sen i om­rå­det – ett extra tillägg som vi är jät­te­gla­da att vi gjor­de. Vi tyc­ker för­stås att he­la hu­set är bra pla­ne­rat, men det bäs­ta är nog ut­sik­ten och ute­rum­met som vi lät byg­ga på ter­ras­sen. Ute­rum­met har räd­dat mas­sor med fes­ter från regn och blåst. Ljus­in­flö­det i var­dags­rum­met är ock­så un­der­bart.

I dag bor jag och ma­ken Fran­kie i hu­set men vå­ra tre barn med fa­mil­jer bor ock­så i Salt­sjö­ba­den.

Jag inspireras av att hit­ta fär­ger som har­mo­ni­e­rar, är lyck­lig över att du­ka vac­kert och äls­kar konst.

JAG HAR FÖR­SÖKT ge var­je rum eg­na fär­ger. Till och med disktra­sor ska va­ra rätt färg – li­te knäppt men nöd­vän­digt. Hal­len går i rött, vil­ket är väl­kom­nan­de tyc­ker jag. Jag gil­lar att fär­ger­na verk­li­gen märks och var­dags­rum­met är en fär­g­ex­plo­sion i ro­sa, gult, orange, tur­kos och grönt. När jag du­kar för fest hål­ler jag mig till rum­mets fär­ger med gu­la tall­ri­kar, orange ser­vet­ter, kanske ro­sa duk . Jag bru­kar fo­to­gra­fe­ra mi­na duk­ning­ar och nju­ter av att tit­ta på fo­ton ef­teråt.

”Mitt hus är min pas­sion”

FÄRG­STARKT. ”Jag gil­lar att var­dags­rum­met är en fär­g­ex­plo­sion”, sä­ger Christi­na om sin in­red­ning. Barn­bar­nen är of­ta på be­sök och bor i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.