PLAN­TE­RA FÖR BIN

Om du od­lar nek­tar- och pol­len­ri­ka väx­ter i träd­går­den kan du hjäl­pa bi­na – och nju­ta av här­lig bloms­terprakt.

Leva & Bo - - Sommarblommor - Av BLOMSTERFRÄMJANDET Fo­to NI­NA BERG­STRÖM, ING­E­LA JAG­NE

AN­TA­LET BIN HAR mins­kat dras­tiskt un­der se­na­re år. Sam­ti­digt vet vi att pol­li­ne­ring av bin är vik­tig bå­de för eko­sy­ste­met och för skör­den. Om du od­lar nek­tar- och pol­len­ri­ka väx­ter i träd­går­den kan du hjäl­pa bi­na – och sam­ti­digt nju­ta av här­lig bloms­terprakt.

Bi­na går från pe­ri­o­der med över­flöd, till ex­em­pel när höst­rap­sen blom­mar, till pe­ri­o­der näs­tan helt ut­an blom­man­de väx­ter. Om det in­te finns and­ra nek­tar- och pol­len­käl­lor i när­he­ten kan bi­na sväl­ta mitt på som­ma­ren. Med vå­ra träd­går­dar kan vi ska­pa grö­na stråk mel­lan stad och lands­bygd och för­bätt­ra bi­nas livschan­ser. Ge­nom att od­la pol­len- och nek­tar­ri­ka väx­ter och und­vi­ka gif­ter kan vå­ra träd­går­dar bli in­sekts­vän­li­ga.

Fli­ti­ga bin och hum­lor för­bätt­rar skör­den av frukt och bär i vå­ra träd­går­dar. En bra pol­li­ne­ring vid äp­pel­blom­ning kan till ex­em­pel öka skör­den med upp till 70 pro­cent.

Bi­na har två nä­rings­käl­lor, nek­tar som fram­för allt in­ne­hål­ler kol­hyd­ra­ter och pol­len som in­ne­hål­ler pro­te­in. För att det ska fin­nas mat he­la sä­song­en be­hövs väx­ter som blom­mar och er­bju­der nek­tar och pol­len från vår till höst.

Väx­ter som blom­mar ti­dig vår el­ler på and­ra tid­punk­ter när det in­te finns så många and­ra blom­man­de väx­ter, är be­ty­del­se­ful­la. I maj finns i re­gel gott om mat då maskro­sor, frukt­träd och raps blom­mar. Men bå­de un­der ju­ni må­nad och un­der sen­som­ma­ren kan det va­ra ont om mat. Här kan träd­går­dens som­mar­blom­mor och pe­ren­ner fyl­la en vik­tig funk­tion.

SOM­MAR­BLOM­MOR SOM UPP­SKAT­TAS av bin är till ex­em­pel blåklint, he­li­o­top, jät­te­ver­be­na, sol­ros, age­ra­tum, ro­senskä­ra, som­mar­rud­bec­kia, som­ma­ras­ter, fänkål, ho­nungs­ört, som­mar­flox, am­pel­skä­ra, ta­ge­tes, daggsal­via och blå­sal­via.

Bi­na fö­re­drar enk­la blom­mor som in­te är allt­för för­äd­la­de då de fyll­da sor­ter­nas nek­tar och stån­da­re of­ta är om­bil­da­de till blom­blad och där­med ger mind­re el­ler ing­en pol­len och nek­tar. Tänk på det när du väl­jer sort!

NEK­TAR. Kant­ne­pe­ta och stäppsal­via är om­tyck­ta

av bin och fjär­li­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.