Ska­pa med

Leva & Bo - - Redaktören -

FÖR NÅG­RA ÅR se­dan köp­te jag en un­der­bar stol i rot­ting. Ett im­puls­köp. Jag trod­de att den skul­le pas­sa li­te över­allt. Den har flyt­tat från var­dags­rum­met, där var den ba­ra i vä­gen, till ton­års­rum­met där den var all­de­les för obe­kväm. Och nu står den i tv-rum­met till­sam­mans med al­la and­ra ud­da möb­ler.

Kanske pas­sar den än­då bäst på al­ta­nen – men nej, den tål in­te regn!

Ett miss­lyc­kat köp, jag er­kän­ner.

En en­sam rot­ting­stol ser ba­ra sorg­lig ut.

Det mås­te va­ra mer! På si­dan 16 finns in­spi­ra­tion för al­la oss som gil­lar rot­ting och korg – och vill ska­pa en na­tur­nä­ra stil i som­mar­hem­met.

KÖ­KET SKA GÄR­NA va­ra sommarfint och det fix­ar du en­kelt. Ploc­ka fram di­na vack­ra sa­ker, välj de­tal­jer i grönt och blom­mi­ga tex­tili­er. Ta gär­na in na­tu­ren och slö­sa med blom­mor.

Ki­ka in i kö­ket på si­dan 32 och hit­ta det som pas­sar dig bäst.

Följ med hem till fa­mil­jen Wen­ner­ström som hit­ta­de dröm­hu­set Sol­ha­ga i Slö­inge i Hal­land. Ett som­mar­hus som nu­me­ra är ett åretrunt­hus.

Fa­mil­jen har in­rett per­son­ligt och var­je rum har sin eg­na stil och i kö­ket har man be­va­rat de gam­la 30-tal­s­luc­kor­na. Bli in­spi­re­rad av de­ras här­li­ga hem på si­dan 22.

När som­ma­ren är som bäst är det per­fekt att bju­da på träd­gårds­fest. Vi bju­der på enk­la rät­ter för många gäs­ter. Välj me­lo­ng­az­pacho, por­tions­pa­jer, bru­schet­ta med lätt tor­ka­de to­ma­ter och gril­la­de kyck­lingspett med ugns­ba­kad po­ta­tis­sal­lad. Till des­sert, flarn med nek­ta­ri­ner och jord­gub­bar.

Re­cep­ten hit­tar du på si­dan 52.

OCH. Du vet väl om att du nu kan väl­ja själv!

Köp LE­VA & BO ut­an el­ler med vår kvälls­tid­ning!

”Välj de­tal­jer i grönt och blom­mi­ga

tex­tili­er”

4 Stol Spi­sa i na­tur­fär­gad rot­ting från Bloo­ming­vil­le, 5 398 kro­nor för två, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.