KAN KOR­SAS TILL MÄNG­DER AV SOR­TER

Leva & Bo - - Vackert I Kruka -

Fuch­si­an finns om­nämnd av Carl von Lin­né re­dan 1753 och i bör­jan på 1800-ta­let var nya ar­ter myc­ket ef­ter­trak­ta­de. Fuch­si­or väx­er vilt i fram­förallt Cen­tral- och Sy­da­me­ri­ka, of­ta på re­la­tivt hög höjd. Fuch­si­ablom­mor­nas stor­lek va­ri­e­rar från de mins­ta på 5 mm upp till de största på 15 cen­ti­me­ter.Knop­par­na är vac­kert dropp­for­ma­de och ut­veck­las till klock­li­ka, enk­la, halv­dubb­la el­ler dubb­la blom­mor. Även växt­sät­tet va­ri­e­rar – det finns upp­rät­ta, halv­häng­an­de och häng­an­de sor­ter. Fuch­si­or trivs bäst ut­om­hus på som­mar­halv­å­ret och gär­na då i halv­skug­ga och på lug­na plat­ser där det in­te blå­ser för myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.