”Att ut­gå från funk­tion är verk­li­gen a och o när det gäl­ler in­red­ning”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

MA­LIN HAR HE­LA sitt liv va­rit ro­ad av färg och form och stän­digt haft nya in­red­nings­pro­jekt på gång. Som barn la­de hon he­la sin vec­ko­peng på möb­ler till dock­hu­set, och när hon och Mi­kael för snart 15 år se­dan köp­te det vack­ra te­gel­hu­set i Lomma fick hon sät­ta tän­der­na i ett full­ska­ligt pro­jekt.

– Jag vil­le bli ar­ki­tekt som barn, be­rät­tar Ma­lin, och med ett se­kel­skif­tes­hus som be­höv­de hel­re­no­ve­ras var det dags att lä­ra sig ett och an­nat om att ri­ta och kon­stru­e­ra. In­nan jag ens kun­de bör­ja fun­de­ra på in­red­ning­en, be­höv­de vi gö­ra sto­ra för­änd­ring­ar för att få hu­set att fun­ge­ra för en fa­milj.

PÅ EGEN HAND byt­te de ut golv, väg­gar och tak och flyt­ta­de trap­pan för att få de ut­rym­men de be­höv­de. Där­till har det gjorts en ut­bygg­nad för kon­tor, och när bar­nen kom för­vand­la­des tak­ter­ras­sen till yt­ter­li­ga­re två sov­rum. Mal­ins mot­to är att ett hem mås­te va­ra funk­tio- nellt för att man ska tri­vas, och med det i åtan­ke var det myc­ket som be­höv­de för­änd­ras för att pas­sa en mo­dern små­barns­fa­milj.

– Med tan­ke på att jag all­tid tän­ker funk­tion, så är det li­te skratt­re­tan­de att mitt ab­so­lu­ta favoritrum i hu­set är det vi kal­lar mel­lan­rum­met på ne­der­vå­ning­en. Ett till sy­nes gans­ka me­nings­löst ut­rym­me mel­lan hal­len och var­dags­rum­met, som det ha­de va­rit lätt att ba­ra an­vän­da som pas­sage, sä­ger Ma­lin.

Just för att det in­te ha­de nå­gon funk­tion så har Ma­lin in­rett det som ett rum där man kan sit­ta i lugn och ro och ba­ra va­ra.

Här står hen­nes mor­fars gam­la sof­fa som han all­tid satt i när han drack kaf­fe och läs­te morgon­tid­ning­en. Nu­me­ra är den mest ett vac­kert smyc­ke, för in­till står två rik­tigt skö­na få­töl­jer som man gär­na sjun­ker ner i. Här finns ock­så den öpp­na spi­sen som Ma­lin ri­tat, och be­lys­ning­en är an­pas­sad för att ska­pa den om­bo­na­de käns­lan man vill ha i en läs­hör­na.

– Det här med att ut­gå från funk­tion är verk­li­gen a och o i in­red­ning, sä­ger Ma­lin. Fun­ge­rar in­te ytor­na för oss som bor i hem­met, så kom­mer vi san­no­likt in­te att tri­vas oav­sett hur myc­ket vi sat­sar på in­red­nings­de­tal­jer. Själv är jag helt pre­stige­lös när det gäl­ler vil­ka pry­lar jag tar in

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.