”Jag äls­kar bå­de ha­vet och Gre­kland och det av­speglas i de blå to­ner­na i vår in­red­ning”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

i mitt hem, så länge de fyl­ler den funk­tion jag vill ha, och så länge de till­ta­lar mig.

FA­MIL­JENS HEM ÄR en här­lig bland­ning av gam­malt och nytt, ärvt och fyn­dat och gott om prak­tis­ka sa­ker från de sto­ra mö­bel­va­ru­hu­sen. Här rå­der en­het­lig­het och har­mo­ni, och ge­nom he­la hem­met hålls käns­lan ihop med åter­kom­man­de fär­ger och ge­nom­tänk­ta ac­cen­ter.

– Jag äls­kar bå­de ha­vet och Gre­kland och det av­speglas i de blå och tur­ko­sa to­ner­na i vår in­red­ning, med de här­li­ga blå och tur­ko­sa ny­an­ser­na på bå­de möb­ler, mind­re pry­lar och i de sto­ra tav­lor­na på väg­gar­na, sä­ger Ma­lin.

Det är Mal­ins svär­mor Britt Jönsson som är den duk­ti­ga konst­nä­rin­nan som por­trät­te­rat bar­nen Hed­da och Vig­go i havsmil­jö.

En an­nan käpp­häst som Ma­lin an­vän­der sig av, bå­de i det eg­na hem­met och när hon hjäl­per kun­der i det eg­na fö­re­ta­get Ma­lin in­re­da­re, är att ett rum ald­rig får bli över­mö­ble­rat. Sof­for, sto­lar och bord ska in­te va­ra stör­re el­ler fler än man har be­hov av. I stäl­let an­vän­der man spän­nan­de de­tal­jer för att vi­sa vem det är som bor i hem­met, och of­tast är det just de pry­lar­na som an­vänds i var­da­gen.

– Att vi är en fa­milj som gil­lar musik och bå­de gär­na lä­ser och må­lar finns det nog inga tvi­vel om, sä­ger Ma­lin. I var­dags­rum­met står den väl till­tag­na sof­fan i jeans­tyg som val­des för att man ska kun­na lig­ga hul­ler om bul­ler och lä­sa, och in­vid väg­gar­na står bok­hyl­lor­na ful­la med böc­ker. Här står ock­så Mal­ins pi­a­no, och den un­der­ba­ra tratt­gram­mo­fo­nen som in­te gick att mot­stå när hon och Mic­ke hit­ta­de den i en an­tik­bu­tik i Nai­ro­bi.

RE­SOR ÄR NÄM­LI­GEN ett an­nat stort in­tres­se för fa­mil­jen, och yt­ter­li­ga­re en an­led­ning till att Ma­lin in­te vill läg­ga hur myc­ket peng­ar som helst på in­red­ning. Där­för föl­jer hon hell­re sitt hjär­ta när det gäl­ler hem­met och vad fa­mil­jen trivs med, än att va­ra en slav un­der tren­der som he­la ti­den för­änd­ras och loc­kar till nya, dy­ra in­köp.

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.