”Jag sö­ker in­spi­ra­tion på nä­tet ”

Ca­ri­na äls­kar åter­bruk, och ska­par gär­na en mo­dern stil hem­ma med gam­la möb­ler som fix­as och målas för att få en ny look. Al­la trivs i te­gel­vil­lan ut­an­för Järvsö.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

MITT HUS LIG­GER i Färila i Häl­sing­land. Färila är om­gi­vet av skog och berg och lig­ger längs Ljus­nan. Vi som bor i hu­set är jag och mi­na tre barn, Mi­ka, 8, Mat­tis, 14 och Maja, 16. Hu­set är byggt 1954 och är ett klas­siskt te­gel­hus från den ti­den. Boy­tan är ca 120 kvadrat, men där­till kom­mer näs­tan li­ka stort käl­larut­rym­me. När jag le­ta­de hus för mer än 15 år se­dan tänk­te jag mig nog en häl­sing­e­gård el­ler ett hus vid sjön. I stäl­let blev det ett väl­digt prak­tiskt hus mitt i byn. Det är jag glad för i dag. Det bäs­ta med hu­set är det cen­tra­la lä­get och den prak- tis­ka fa­sa­den. Mi­na barn kan själ­va gå till och från sko­lan och de­ras ak­ti­vi­te­ter finns in­om räck­håll.

JAG HAR EN mo­dern in­red­nings­stil även om jag of­ta an­vän­der mig av be­gag­na­de möb­ler och sa­ker. Jag äls­kar möj­lig­he­ten att för­änd­ra sa­ker med en hink färg! Jag kö­per sa­ker på lop­pis el­ler Bloc­ket för någ­ra tju­go­lap­par och med hjälp av li­te vit och svart färg för­änd­rar jag in­tryc­ket.

Bar­nen har själ­va fått väl­ja stil på si­na rum. Flic­kor­na har just nu en mer ro­man­tisk stil, me­dan so­nen har valt en mer lyx­ig ho­tell­käns­la med bi­o­sof­fa och gar­di­ner längs he­la väg­gen i sitt käl­lar­rum. Mitt på­gåen­de pro­jekt just nu är att fixa till fa­mil­jens hus­vagn. Jag har sökt in­spi­ra­tions­bil­der på instagram och på nä­tet, så nu är jag väl­digt su­gen på att frä­scha till även där. Det sto­ra in­tres­set för att ”åter­bru­ka” sa­ker pas­sar mig per­fekt!

”Åter­bruk pas­sar mig per­fekt”

Ca­ri­na och hen­nes tre barn.

Hu­set:

Te­gel­hus från 50-ta­let i Fä­ri­lan, nä­ra Järvsö i Häl­sing­land.

Det bäs­ta med hu­set:

Lä­get och den prak­tis­ka fa­sa­den.

MO­DERN STIL. Ca­ri­na ska­par en mo­dern in­red­ning med be­gag­na­de möb­ler. ”Jag äls­kar möj­lig­he­ten att för­änd­ra sa­ker med en hink färg”, sä­ger Ca­ri­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.