I som­mar fyn­dar jag klas­sisk de­sign

Leva & Bo - - Redaktören -

JAG ÄLS­KAR ATT kom­ma till nya stäl­len på som­ma­ren. Det mesta ser vac­kert ut, var man än ham­nar i lan­det, och när man minst anar det dy­ker det upp nå­gon lop­pis­skylt el­ler ett my­sigt gårds­fik. El­ler en out­let! Se­mestern känns in­te kom­plett ut­an någ­ra sou­ve­ni­rer att ta med sig hem el­ler till som­mar­stu­gan.

För dig som är tillå­tan­de kan det mesta hit­ta en plats – ke­ra­mikt­roll, hemsni­da­de smör­kni­var och ud­da snaps­glas. För dig som vill kom­plet­te­ra och in­ve­ste­ra i klas­sisk och tid­lös de­sign i som­mar gui­dar vi till 19 ut­val­da bu­ti­ker över he­la lan­det, du hit­tar dem på si­dan 30. Här kan du kö­pa rik­tig kva­li­tet som hål­ler länge till bra pri­ser,

nd och dess­utom får du en trev­lig ut­flykt.

Har du pro­jekt och pla­ner för din ute­plats, bal­kong el­ler ve­ran­da tip­sar vi om enk­la sätt att få det my­sig ute. Myc­ket väx­ter, ty­ger i star­ka fär­ger och vack­ra de­tal­jer i som­ma­rens tren­di­gas­te ma­te­ri­al korg och rot­ting. Hit­ta allt du be­hö­ver på si­dan 16.

Gil­lar du den na­tur­nä­ra tren­den kom­mer du att äls­ka vårt lyx­i­ga in­red­nings­jobb på si­dan 38.

God mat är ett mås­te på som­ma­ren, men den får gär­na va­ra okom­pli­ce­rad. På si­dan 52 hit­tar du lätt­la­ga­de re­cept på fisk och skal­djur som är oe­mot­stånd­ligt go­da och omöj­li­ga att miss­lyc­kas med. Pro­va pas­tan med skal­djur och ett kris­pigt, kallt vitt vin till, el­ler min som­marfa­vo­rit – in­kokt makrill. Per­fekt att för­be­re­da, och makrill är en smak­rik fisk som de fles­ta bru­kar upp­skat­ta.

Pas­sa ock­så på att ki­ka in i To­ve Spor­rongs här­li­ga Skå­ne­länga på si­dan 22. Ett ljust, som­rigt och kre­a­tivt hem att lå­ta sig inspireras av.

Och du, glöm in­te att du kan väl­ja själv! Köp LE­VA & BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning!

”När man minst anar det dy­ker det upp nå­gon lop­pis­skylt el­ler ett

my­sigt gårds­fik”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.