”Bå­de jag och Filip gil­lar att ge oss på möb­ler med färg, ham­ma­re och spik för att ska­pa nå­got unikt.”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

li­ten. Att ska­pa och pyss­la var det bäs­ta jag viss­te – och jag vil­le stän­digt mö­ble­ra om i mitt rum, sä­ger An­naCa­rin.

NU­ME­RA FÅR HON fullt ut­lopp för sin pyss­lig­het i sitt eg­na hus och i gäst­stu­gan. Hon må­lar om möb­ler, klär gär­na om dem med nytt tyg, syr kuddfodral och drar sig in­te hel­ler för att snick­ra och la­ga sa­ker.

– Bå­de jag och Filip gil­lar att ge oss på möb­ler med färg, ham­ma­re och spik för att ska­pa nå­got unikt. Nå­got man har en idé om i hu­vu­det och pro­var att ta fram.

Bå­de in­ne i bo­stads­hu­set och i gäst­hu­set är det en lant­lig, ro­man­tisk stil med mäng­der av lop­pis- och bloc­ket­fynd som gäl­ler.

Ef­tersom bå­de An­na- Ca­rin och Filip är från väst­kus­ten, och det är en bit från Ös­ter­göt­land, kom­mer of­ta de­ras fa­mil­jer och häl­sar på och be­hö­ver då sov­plats. Där­för an­vänds gäst­hu­set fli­tigt. Där finns bå­de ka­kel­ugn och ele­ment, där­för fun­kar det att so­va i gäst­hu­set även om det är li­te ky­ligt ut­om­hus, men in­te just un­der smäll­kal­la vin­tern.

– Det är verk­li­gen per­fekt att ha ett eget li­tet hus till släkt och vän­ner. Spe­ci­ellt om de so­ver över fle­ra nät­ter, då kan det va­ra skönt för dem med ett eget krypin.

Över järn­säng­en häng­er ett vägg­skåp som An­naCarins pap­pa köpt på lop­pis. Hon val­de att en­bart skra­pa av fär­gen och in­te må­la om det – för att få fram den fi­na gam­la träy­tan.

BLOM­MO­TIV

Den lant­li­ga char­men i gäst­hu­set för­stärks av de fi­na blomtryc­ken som är in­ra­ma­de över säng­en.

JÄRNGAVLAR Den fi­na järn­säng­en har An­na-Ca­rin köpt på Bil­la gård, Country in­te­ri­or Scan­di­na­via. Gung­sto­len och ski­dor­na är lop­pis­fyn­da­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.