ÄR DIN TRÄD­GÅRD SOMMARKLAR?

Leva & Bo - - Redaktören -

ÅRETS TRÄD­GÅRD, ÄLV­SJÖ ( 2014)

Vi ser möj­lig­he­ter­na! Med rätt pla­ne­ring är det lätt att ska­pa funk­tio­nel­la och este­tis­ka sten­sätt­ning­ar till bå­de hus och träd­gård. Ta­la med din åter­för­säl­ja­re ti­digt i pro­ces­sen och ut­nytt­ja den kun­skap och er­fa­ren­het som St:Eriks sam­lat se­dan star­ten 1888. De hjäl­per dig, med allt från in­spi­ra­tion till an­pass­ning och lägg­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.