”Just nu gil­lar jag trä, och är för­tjust i sto­ra glas­flas­kor, nå­got man ser en hel del hos and­ra ock­så”.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Hal­len är in­te fär­di­g­in­redd än­nu, den är El­li­nor minst nöjd med.

– Jag har in­te fått kläm på hur jag vill ha det där än, sä­ger hon.

El­li­nor är kre­a­tiv på många sätt, och har all­tid hål­lit på med nå­gon typ av hand­ar­be­te. Var­i­från in­tres­set för in­red­ning kom­mer ifrån vet hon in­te.

– Jag har all­tid gil­lat det lant­li­ga. Ett tag var det en hel del vitt, men nu är det mest en mix av allt jag tyc­ker om.

EL­LI­NOR SPEN­DE­RAR IN­TE mas­sor av peng­ar på in­red­ning hel­ler, men fyn­dar gär­na på lop­pi­sar.

– Nu har ju re­no­ve­ring­ar­na fått kos­ta en del, så jag läg­ger in­te ner så myc­ket på in­red­ning för till­fäl­let. Men jag gör of­ta om än­då, all­de­les för of­ta om du frå­gar min fa­milj kanske. Jag kan kom­ma på sa­ker när jag ska so­va och då läng­tar jag till mor­go­nen för att få gå upp och fixa mi­na nya idéer.

FÄR­GER KOM­MER OCH går i hem­met och just nu har El­li­nor en li­ten för­kär­lek för vitt och brunt,

– Och orange! Vil­ket jag ald­rig trod­de, det var en färg jag väx­te upp med. En vägg hem­ma i mitt barn­rum ha­de en ta­pet med brun bot­ten och sto­ra orange blom­mor. El­li­nor tyc­ker in­te att hon föl­jer någ­ra tren­der. – Men jag gör det nog än­då till en viss del, ut­an att jag tän­ker på det. Just nu gil­lar jag trä, och är myc­ket för­tjust i sto­ra glas­flas­kor, nå­got man ser i in­red­ning­ar hos en del and­ra ock­så. Men det blir per­son­ligt när man blan­dar det med sin egen stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.