”Det är oer­hört skönt att va­ra här, det är en enorm av­kopp­ling”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

och de ge­dig­na gam­la trä­gol­ven låg göm­da och be­va­ra­de un­der plast­mat­tor. Även de vack­ra pärl­sponts­väg­gar­na var väl göm­da un­der ma­so­nit­ski­vor. Kö­ket var ill­grönt.

När fa­mil­jen fått ner all ma­so­nit och slängt ut al­la plast­mat­tor tog de tag i att må­la om rum­men. I kö­ket var den gam­la köks­bän­ken kvar, dessvär­re var den väl­digt låg så som det var bruk­ligt i bör­jan av 1900-ta­let. Fa­mil­jen vil­le ha kvar den gam­la bän­ken och val­de att hö­ja upp den, vil­ket blev myc­ket lyc­kat.

ÄVEN VED­SPI­SEN VAR låg och dess­utom så var den gam­la gjut­järns­spi­sen ut­bytt mot en ny­a­re emal­je­rad spis. För att få det mer prak­tiskt val­de de att mu­ra om häl­len så att den blev hög­re. En ny ved­spis i gjut­järn som är mer tidsen­lig med hu­sets ur­sprung sat­tes in.

– När vi flyt­ta­de in fanns det ele­ment i var­je rum, de var in­te ba­ra fu­la ut­an oer­hört oprak­tis­ka ock­så. Vi släng­de ut dem direkt. Vi har till­gång till ved, så för oss kän­des det bätt­re att el­da i ka­mi­ner­na som man all­tid har gjort i tor­pet. Det finns ing­et my­si­ga­re än att tän­da i ka­mi­nen och spe­la spel med bar­nen vid köks­bor­det när reg­net smatt­rar på ru­tor­na, sä­ger An­na.

RUNT HU­SET GÅR en sten­gärds­gård med en järn­grind och en grus­gång är kan­tad med en pe­renn­ra­batt med gam­mal­dags väx­ter. Föns­ter­bå­gar­na och dör­rar­na är vac­kert färg­sat­ta i grönt,

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.