”När vi flyt­ta­de in fanns det ele­ment i var­je rum. Vi släng­de ut dem direkt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

och un­der fönst­ren sit­ter hemsnick­ra­de, fa­lurö­da blom­lå­dor, där rö­da pe­lar­go­ner är plan­te­ra­de. Fa­sa­den är ori­gi­nal och har hängt med i många år.

FA­MIL­JENS PLAN HAR he­la ti­den va­rit att ge tor­pet till­ba­ka så myc­ket som möj­ligt av dess ur­sprung. De har dri­vits av käns­lan att li­vet i tor­pet ska va­ra en­kelt, krav­löst och vilsamt. Här finns ing­et bad­rum, ut­an fa­mil­jen an­vän­der det gam­la ute­das­set som står på tom­ten.

– Jag gil­lar att li­vet är så en­kelt här ute. Här finns inga måsten. Man kan in­te tvät­ta mas­sa klä­der och läg­ga tid på att stry­ka tvätt, och att stä­da tor­pet tar ba­ra 20 mi­nu­ter, så här finns mas­sa tid till an­nat än att ba­ra gö­ra hus­hålls­syss­lor.

– Vi äls­kar den här plat­sen, fåg­lar­na kvitt­rar och na­tu­ren är orörd, det finns en ro här som man ald­rig kan få in­ne i stan. Vi till­bring­ar så myc­ket tid som möj­ligt här ute, sä­ger An­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.