Var­i­från kom­mer den fi­na lyk­tan?

I num­mer 25, si­dan 12, av LE­VA & BO finns en ljuslyk­ta från De­sign house Stock­holm. Jag har sökt den hos dem, men har in­te hit­tat den. Är det möj­li­gen nå­gon an­nan le­ve­ran­tör?

Leva & Bo - - Fråga Oss - BASS

Ty­värr har det smu­git sig in ett fel i tid­ning­en. Vi ber om ur­säkt för det. Den lil­la ljuslyk­tan i me­tall kom­mer från H&M ho­me och kos­tar 149 kro­nor. Det är i stäl­let den lil­la ljus­hål­la­ren med lock som kom­mer från De­sign house Stock­holm. Den kos­tar 595 kro­nor och finns bland an­nat att kö­pa hos Hem­tex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.