Vil­ken färg har luc­kor­na?

Jag und­rar vil­ken färg och even­tu­ellt färg­num­mer som An­na har må­lat sitt kök med på si­dan 23 i num­mer 26 av Le­va&Bo. Jag är ute ef­ter ex­akt den fär­gen till mitt kök och skul­le bli väl­digt glad om ni kun­de hjäl­pa mig att få fram den! Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - LI­SE-LOTT JANS­SON

Fär­gen kal­las An­nie Slo­an chalk paint på grund av fär­gens krit­ak­ti­ga finish. Det finns cir­ka 15 åter­för­säl­ja­re i Sve­ri­ge och An­na, vars hem syn­tes i re­por­ta­get, dri­ver bu­ti­ken La pas­sion som är en av dem. Kök­s­luc­kor­na är må­la­de i en bland­ning av ku­lö­rer­na Pa­ris grey och grap­hite. An­na häl­sar att hon gär­na blan­dar ku­lö­rer ef­ter öns­ke­mål. Mer in­fo:la­pas­sion.se.

Kök­s­luc­kor­na är må­la­de med An­nie Slo­an chalk paint i en bland­ning av två oli­ka ku­lö­rer.

GRÅ TO­NER. Ljus­hål­la­ren kos­tar 595 kro­nor och kom­mer från De­sign house Stock­holm. Ljuslyk­ta, 149 kro­nor, från H&M ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.