”Ut­sik­ten över Sil­jan är det bäs­ta”

Ett vac­kert hus med års­ring­ar, spår av oli­ka ti­der och fullt med resmin­nen. I 20-tals­hu­set i Da­lar­na, har Ul­la sin fas­ta punkt ef­ter ett långt liv som di­plo­mat.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

HÄR BOR JAG nu­me­ra per­ma­nent med min hund Oban. Hu­set bygg­des 1924 och är 150 kvadrat­me­ter med sex rum och två kök. Jag är 66 år och har ar­be­tat på UD i 30 år som svensk di­plo­mat. Hu­set och träd­går­den är min fas­ta punkt på jor­den. Det bäs­ta är al­ta­ner­na mot Sil­jan och skur­gol­ven som jag lagt in. Det tar li­te tid att skö­ta om men det är ett me­nings­fullt sätt att an­vän­da ti­den. Gol­ven blir som si­den, dof­tar gott och tras­mat­tor­na lig­ger still.

Hu­set har si­na ”års­ring­ar” och jag har an­pas­sat in­red­ning­en li­te ef­ter det. Ar­bets­rum­met en trap­pa upp är ge­nom­fört 70-tal, furu och orange. Jag har ta­git fram de gam­la in­ner­ta­ken i platt­spont, satt in spröj­sa­de föns­ter i stäl­let för de hems­ka per­spek­tiv­fönst­ren från 60-ta­let och lagt in skur­golv där det pas­sat. Med de duk­ti­ga hant­ver­ka­re som finns i Da­lar­na be­hö­ver man ing­en ar­ki­tekt.

Jag har säl­lan nå­gon plan när jag in­re­der, det blir li­te slum­pens skör­dar. Jag har mö­ble­rat hu­set med sa­ker jag slä­pat med mig runt i värl­den el­ler som tril­lat över mig.

Kö­ken är min stolt­het – det ult­ra­ma­rin­blå lantköket på ned­re bot­ten, med skaf­fe­ri, ved­lår och bak­bords­lå­da och 50-talskö­ket en trap­pa upp. Elspi­sen är sam­ma som vi ha­de i Stock­holm på 50-ta­let. Den fun­ge­rar!

Det sämsta med hu­set – nu är jag så fäst vid det att jag har svårt att se nå­got. Kanske ha­de det trots allt va­rit ro­ligt om det haft sin ur­sprung­li­ga ar­ki­tek­to­nis­ka stil.

”Kö­ken är min stolt­het”

Ul­la Gudminds­son, 66, och cairn­ter­ri­ern Oban.

Hu­set:

Ett 20-tals­hus på 150 kvadrat­me­ter i Rättvik i Da­lar­na.

Det bäs­ta med hu­set:

Pa­no­ra­maut­sik­ten över Sil­jan.

VÄRL­DEN RUNT. Ul­la har in­rett sitt hus från 1924 med möb­ler som tril­lat över hen­ne när hon ar­be­tat som svensk di­plo­mat runt om i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.