Nu får vi tid för ny in­spi­ra­tion

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

HÖG­SOM­MAR. Tem­pot sjun­ker, och va­re sig du är kvar på job­bet el­ler skro­tar runt i se­mester­klä­der så ser da­gar­na och kväl­lar­na an­norlun­da ut. Tid för att um­gås, var­va ner, lä­sa och hit­ta ny in­spi­ra­tion. Of­ta är det när man sak­tar ner som det kom­mer nya idéer. På si­dan 40 hit­tar du kre­a­ti­va, enk­la tips och pys­se­lidéer som gör det rik­tigt fint hem­ma el­ler i som­mar­hu­set. Vill du ha mer in­spi­ra­tion till my­sigt ut­om­hus­liv, och någ­ra rik­tigt bra pry­lar du kan ska­pa själv, kol­la in si­dan 14. Där har in­re­da­ren Fri­da Svahn ska­pat en ute­plats i na­tur­nä­ra to­ner och ma­te­ri­al.

Ki­ka ock­så in hem­ma hos El­li­nor som har ska­pat ett ljust, ro­man­tiskt och bo­he­miskt hem, si­dan 20.

In­red­nings­re­por­ta­get på si­dan 30 går i sva­la, som­ri­ga ny­an­ser av blått, azur och grönt med de­tal­jer i trä. Här hit­tar du lyx­i­ga la­kan och in­red­nings­de­tal­jer som gör det en­kelt att för­änd­ra hem­ma. Min far­mor syl­ta­de och saf­ta­de av allt som fanns i träd­går­den, och skaf­fe­ri­et var fullt av flas­kor och bur­kar som va­ra­de he­la vin­tern. Min in­ställ­ning är in­te li­ka am­bi­tiös – det är in­te ett mås­te att fyl­la la­dor­na – men jag skul­le ald­rig hop­pa över att ko­ka någ­ra bur­kar med som­ma­rens bär. Vår matkreatör Le­na Sö­der­ström har ska­pat re­cept med lyx­i­ga som­marsma­ker som in­kok­ta körs­bär i va­nil­joch ci­tron­si­rap, ita­li­ensk jord­gubbs­sylt och va­nilj­dof­tan­de ra­bar­ber- och hal­lonsaft. Att nju­ta direkt som lyx­ig des­sert el­ler spa­ra till mörkare ti­der. Jord­gubbs­syl­ten kom­mer nog in­te stå kvar länge i vå­ra skåp! Re­cep­ten hit­tar du på si­dan 56.

Trev­lig läs­ning! Och du, glöm in­te att du kan väl­ja själv. Köp LE­VA & BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning!

”Of­ta är det när man sak­tar ner som det kom­mer nya idéer”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.