Njut av som­ma­ren bå­de in­ne & ute

Leva & Bo - - Redaktören -

ATT IN­RE­DA UTE. Kväl­lar som för­längs med fil­tar och om man har rik­tig tur och myg­gen in­te an­fal­ler så sit­ter man kvar tills det bör­jar bli ljust igen. Grän­ser­na som sud­das ut mel­lan in­ne­liv och ute­liv är en vik­tig del av som­ma­ren, och själv äls­kar jag lik­väl reg­ni­ga da­gar där man kan ba­ka el­ler pyss­la och skro­ta runt i gum­mi­stöv­lar på hal­ki­ga klip­por som so­li­ga da­gar vid fi­ka­bor­det el­ler på stran­den.

För dig som vill ska­pa ett ute­rum som är my­sigt i al­la vä­der är det ba­ra att blädd­ra till växt­hu­set på si­dan 14, in­rett i var­ma to­ner och med en här­lig mix av gam­la och nya pry­lar. Mer in­spi­ra­tion får du på si­dan 20, där du kan ki­ka in i in­re­da­ren Sania He­dengrens solgula som­mar­hus med skön 70-tal­s­käns­la. Här är det av­ska­lat sommarliv som gäl­ler, och du får mas­sor av tips på smar­ta sa­ker som är enk­la att gö­ra själv. Vi tip­sar dess­utom om här­ligt lyx­ig in­red­ning i fär­ger som li­la, grönt, orange och sva­la pa­stell­to­ner på si­dan 30, vac­kert, ele­gant och so­fisti­ke­rat.

För dig som in­te kan lå­ta bli att klip­pa grä­set he­la ti­den så har vi sam­lat all in­for­ma­tion nöd­vän­dig för den per­fek­ta grö­na mat­tan. På si­dan 36 hit­tar du en stor gui­de till den bäs­ta ro­bot­gräs­klip­pa­ren. Sen är det upp till dig att se till att den in­te rym­mer! På si­dan 40 hit­tar du än­nu fler tips på hur du lyc­kas med gräs­mat­tan.

Al­la äls­kar chee­seca­kes, det är en­kelt att för­be­re­da och på si­dan 52 hit­tar du bå­de sal­ta och sö­ta va­ri­an­ter med som­ri­ga sma­ker som lax, gubbröra, get­ost, hal­lon och blå­bär. Dess­utom hit­tar du här­li­ga re­cept med dof­tan­de la­ven­del, si­dan 58, och vår vin­ex­pert har tes­tat de bäs­ta rö­da box­vi­ner­na till grill­fes­ten på si­dan 57.

Njut av som­ma­ren, ute och in­ne, och glöm in­te att du kan väl­ja själv att kö­pa LE­VA & BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning!

”Själv äls­kar jag lik­väl reg­ni­ga da­gar som so­li­ga”

KATRIN KRANTZ

bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.