”Jag mås­te er­kän­na att jag har li­te ma­ni på att klip­pa gräs­mat­tan”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

sal­lad och ör­ter ger sitt bi­drag till mat­lag­ning och bak­verk. Pe­ren­na blom­mor som pi­o­ner som skö­ter sig i stort sett själv tyc­ker Sania är la­gom. Gräs­mat­tan är stor och Sania äg­nar många tim­mar med gräs­klip­pa­ren.

– Jag vill in­te ha för myc­ket att fixa med i träd­går­den, fast jag mås­te nog er­kän­na att jag har li­te ma­ni på att klip­pa grä­set. Det tar tre tim­mar att klip­pa gräs­mat­tan och jag tyc­ker in­te om när grä­set blir för långt så det är ju helt klart det jag läg­ger ned min tid på i träd­går­den.

SANIA HAR SKRI­VIT ett fler­tal böc­ker om färg­stark in­red­ning med fokus på gam­la ting och le­ver som hon lär. He­la stäl­lets in­red­ning an­das per­son­lig­het och kre­a­ti­va lös­ning­ar i gla­da fär­ger. Hu­sets cir­ka 30 kvadrat be­står av ett all­rum, arbetskök och ett mi­ni­malt sov­rum, allt­sam­mans väl­digt väl­pla­ne­rat. Den rym­li­ga ve­ran­dan som del­vis är in­byggd ger ett bra extra­rum när väd­ret är varmt.

– Vi äter näs­tan all­tid mid­dag på ve­ran­dan, be­rät­tar Sania. Kvälls­so­len som går ner över sjön gör vat­ten­y­tan som är fylld av näck­ro­sor ro­sa, det är min fa­vo­rit­plats.

Sania har in­rett hu­set en­kelt och som­mar­fräscht. Vit­må­la­de väg­gar och möb­ler och i fönst­ren häng­er lju­sa luf­ti­ga hiss­gar­di­ner. Gol­vet är sli­pat och se­dan lac­kat med matt golv­lack som blan­dats med li­te vitt pig­ment. Sovrummet är ett pyt­te­li­tet rum på fem kvadrat som är in­rett med en smart lös­ning på säng­pro­ble­met. Två styc­ken vå­nings­säng­ar har pla­ce­rats bred­vid varand­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.