DET HÄR HAR VI TES­TAT

Leva & Bo - - Ljuvliga Rum -

� Testet har gjorts på li­ka­da­na ytor på 300 kvadrat­me­ter. Först pro­gram­me­ra­des ma­ski­ner­na för 300 kvadrat­me­ter. De som då in­te kla­ra­de att klip­pa ytan fick klip­pa igen, den­na gång pro­gram­me­ra­de för två gång­er den verk­li­ga ytan. De klip­pa­re som trots det­ta in­te kla­ra­de he­la ytan fick i ett tred­je för­sö­ka gå kon­ti­nu­er­ligt un­der en vec­kas tid.

� La­bo­ra­to­ri­et har be­dömt hur lätt det är att in­stal­le­ra gräs­klip­pa­ren med be­gräns­nings­kab­lage och ladd­nings­sta­tion samt att pro­gram­me­ra och stäl­la in oli­ka funk­tio­ner. Mo­ment som kniv­byte och in­ställ­ning av klipp­höjd in­går i be­döm­ning­en av han­ter­bar­het. � Ljud­ni­vån från klip­paggre­ga­tet och driv­ning­en har be­dömts.

� An­vän­dar­sä­ker­he­ten har tes­tats ut­i­från stan­dard IEC 603352-107:2012 (sä­ker­hets­krav för ro­bot­gräs­klip­pa­re). I testet har man bland an­nat be­dömt ris­ker­na för ska­dor på hän­der och föt­ter. La­bo­ra­to­ri­et har även un­der­sökt den elekt­ris­ka sä­ker­he­ten.

� Klip­par­nas för­må­ga att han­te­ra oli­ka hin­der har be­dömts. Mind­re run­da fö­re­mål, plast­sto­lar, ste­gar hå­lig­he­ter i mar­ken. Klip­par­nas för­må­ga att han­te­ra oli­ka drifts­stör­ning­ar och i vil­ken mån gräs­res­ter bloc­ke­rar klip­paggre­ga­tet har ock­så ut­vär­de­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.