Fixa mat­tan!

Leva & Bo - - Guide -

1 2Krat­ta för­sik­tigt på vå­ren så att so­len når ned i grä­set och ger det växt­kraft. Stärk gräs­mat­tan med nä­ring – på så sätt slip­per du mos­sa. Grä­set väx­er sig star­ka­re och mos­san når in­te ige­nom. Har du sto­ra pro­blem med mos­sa kanske du mås­te an­vän­da ett moss­bort­tag­nings­me­del. Klipp gräs­mat­tan of­ta och läm­na kvar klip­pet. Det blir ett na­tur­ligt näringstillskott. Om det är rik­tigt varmt mås­te du vatt­na gräs­mat­tan för att hål­la den snygg. Vatt­na hell­re säl­lan och myc­ket än of­ta och li­te. Om du har ka­la fläc­kar i mat­tan – så i gräs­frö. An­nars är det risk att det väx­er en mas­sa ogräs. Var tred­je år bör du spri­da ut do­lo­mit­kalk för att stär­ka gräs­mat­tan. An­vänd 25 ki­lo till 100 kvadrat­me­ter gräs­mat­ta.

3 4 567

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.