In­red­nings­blog­ga­ren Ma­ria Ljung­ström äls­kar ro­ko­ko

In­red­nings­blog­ga­ren Ma­ria Ljung­ström syr eg­na kud­dar och må­lar om lop­pis­fynd. – Jag bru­kar all­tid fö­re­språ­ka att mixa gam­malt och nytt, det är ett kärt mant­ra, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Fo­to INREDNINGSVIS

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Min stil är glam­mig med in­slag av ori­en­ta­lis­ka de­tal­jer. Jag har all­tid äls­kat ro­ko­ko och av­gu­dar 1 700-ta­let med Ma­rie An­to­i­net­te i fron­ten som sti­li­kon. Jag bru­kar all­tid fö­re­språ­ka att mixa gam­malt och nytt, det är ett kärt mant­ra. Har du all­tid haft sam­ma stil som du har i dag?

– Åh nej, sti­lar­na har skif­tat li­ka myc­ket som min hår­färg ge­nom åren. Jag tror in­te att det är bra att fast­na i en in­red­nings­stil för evigt. Då fast­nar man i bå­de in­red­ning­en och på själs­lig ni­vå, att vå­ga för­änd­ras på al­la plan i li­vet är det häl­so­sam­mas­te man kan gö­ra.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag gil­lar att kö­pa lop­pis­fynd för att se­dan må­la om dem själv. Ska jag re­kom­men­de­ra en ur­my­sig och bra lop­pis­bu­tik så är det Gam­la sa­ker från förr på Ma­ri­a­plan i Ma­jor­na.

Vil­ken mö­bel till hem­met dröm­mer du om?

– Just nu dröm­mer jag om att hit­ta ett runt pelar­bord med det per­fek­ta måt­tet till mitt lil­la kök.

Vil­ka är di­na fa­vo­rit­ma­te­ri­al?

– Jag äls­kar si­den och har pre­cis sytt en un­der­bar mull­vads­fär­gad gar­din till var­dags­rum­met av äk­ta in­diskt si­den. Den är så här­lig att man vill sy en klän­ning av den. Sam­met är ock­så en stor fa­vo­rit. Det jag tyc­ker är snyggt är att blan­da ma­te­ri­al som lin­ne och si­den ihop. Mixa ovän­ta­de ma­te­ri­al med varand­ra och se hur de bil­dar det per­fek­ta pa­ret.

Har du nå­got hem­ma­pro­jekt på gång?

– Just nu hål­ler jag på att gö­ra en ma­ke­o­ver på min walk-in gar­de­rob. Se­dan ska jag läg­ga in nå­got jag drömt om länge, näm­li­gen schackrutigt golv i kö­ket. Det kom­mer att bli så snyggt.

Vil­ket är ditt bäs­ta DIY-knep?

– Att sy är jät­te­en­kelt med da­gens enk­la ma­ski­ner. Se­dan är mar­mormönst­rat i de­korplast guds gå­va till in­red­nings­gal­na. Det går att sät­ta på bords­ski­vor, på bad­ka­ret, på ky­len …

När trivs du som bäst hem­ma?

– På mor­go­nen när jag gjort min yo­ga, bu­sat med mi­na två kat­ter och se­dan my­ser med te och fru­kost i sof­fan.

MA­RI­AS TIPS FÖR HEM­MET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.