Isa­bel­la och Ax­el bor i ett gruv­torp från 1 700-ta­let

Det gam­la tor­pet lig­ger vid Sa­la sil­ver­gru­va och var en gång bo­stad åt ar­be­tar­na i gru­van. Nu har det bli­vit en my­sig bo­stad åt Isa­bel­la och Ax­el.

Leva & Bo - - Innehåll - Be­rät­tat för KA­TA­RI­NA FORS­BERG

JAG BOR I ett li­tet gruv­torp från 1700-ta­let i Sa­la till­sam­mans med min sam­bo och katt. Jag job­bar som flo­rist och äls­kar lant­lig in­red­ning. Att ska­pa eg­na möb­ler och in­red­nings­de­tal­jer är min pas­sion.

Tor­pet lig­ger ba­ra ett sten­kast från Sa­la sil­ver­gru­va och var en gång en bo­stad för de som ar­be­ta­de där. Tor­pet är en­dast 34 kvadrat­me­ter med ett sov­loft. Det bäs­ta med hu­set är den gam­la käns­lan och att det är nä­ra till Sa­las my­si­ga mil­jö­er. Det sämsta är att hu­set är väl­digt li­tet och vi ser där­för fram emot att till hös­ten ge oss på näs­ta in­red­nings­pro­jekt, att re­no­ve­ra en gård i Sät­ra brunn.

Vi äls­kar att star­ta oli­ka in­red­nings­pro­jekt till­sam­mans och för­ra som­ma­ren tog vi fram den gam­la tim­mer­väg­gen i tor­pet. Vi gil­lar uni­ka möb­ler och har där­för byggt många själ­va. Ef­tersom vi gil­lar att blan­da gam­malt med nytt och ta va­ra på vac­kert åld­rat trä har vi an­vänt ett gam­malt golv från en loge för att byg­ga fle­ra av vå­ra möb­ler. Det bäs­ta jag vet är att hit­ta en rik­tigt gam­mal mö­bel el­ler pryl, ta till­va­ra på den och ge den ett nytt liv. Jag gil­lar hur al­la gam­la ting har en egen histo­ria och hur om­sorgs­fullt hant­ver­ket var förr.

Jag har all­tid äls­kat att pyss­la och jag hit­tar all­tid in­spi­ra­tion vad jag än gör, allt från att gå på lop­pis, gå i sko­gen, va­ra på job­bet el­ler sö­ka på nä­tet. Det är of­tast ti­den som tar slut in­nan al­la idéer!

GRUV­TORP. Isa­bel­la och Ax­el in­re­der gär­na lantligt och blan­dar gam­malt med nytt i sitt torp. ”Vi äls­kar att star­ta oli­ka in­red­nings­pro­jekt”, sä­ger Isa­bel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.