Pas­sa på att av

Leva & Bo - - Redaktören -

DET FINNS DÅ­LIGT vä­der, även om du har bra klä­der, men för­de­len på som­ma­ren är att de da­gar det reg­nar finns det mas­sor av ro­li­ga pro­jekt du kan äg­na dig åt in­om­hus. Har du dess­utom ett växt­hus, en ve­ran­da el­ler an­nat ute­rum är det ba­ra extra my­sigt att kry­pa upp i en stol och ki­ka på reg­net till so­len ski­ner igen.

Fa­mil­jen Ottosson i Hal­land har in­rett sitt sto­ra, vi­ta växt­hus till med lju­sa ty­ger, mat­plats och or­dent­ligt med ut­rym­me för av­kopp­ling, se si­dan 44. Ki­ka ock­så in hem­ma hos Mar­ga­re­ta, som in­rett en gam­mal präst­gård med lop­pis­fynd och sam­lar på vack­ra och färg­star­ka ty­ger, hem­met hit­tar du på si­dan 20.

70-ta­let är en stark in­red­ningstrend, och det är ro­ligt att se det omå­la­de, fu­ru­pa­nel­kläd­da At­te­falls­hu­set på si­dan 32, in­rett som ett per­fekt li­tet gäst­hus. Men ing­et kom­mer till­ba­ka på ex­akt sam­ma sätt, och kom­bi­ne­rat med små, flex­ib­la och lät­ta möb­ler, kor­gar och lju­sa ty­ger känns sti­len upp­da­te­rad och en­kel.

Saf­ti­ga, gril­la­de ham­bur­ga­re är svårt att mot­stå, men näs­ta gång du tän­der gril­len kanske det är dags att pro­va nå­got nytt? Tes­ta bacon­bur­ga­re med dra­gon, lax­bur­ga­re med avo­ka­do, hal­lou­mi och kris­pi­ga salt­ba­ka­de söt­po­ta­ti­sar, re­cept på si­dan 52.

Körs­bär är mitt ab­so­lu­ta fa­vo­rit­bär, tätt följt av jord­gub­bar, och jag slåss med fåg­lar­na om bä­ren på vårt lil­la körs­bärs­träd. Skör­den bru­kar in­te bli su­per­stor men räc­ka till en re­jäl paj. I år tän­ker jag pro­va nå­got av vå­ra go­da re­cept på si­dan 58, där hit­tar du körs­bärska­ka med man­del, glass, in­lag­da körs­bär, mous­se och fru­sen chee­seca­ke. Pas­sa på att nju­ta av som­ma­ren, och glöm in­te att du kan väl­ja själv att kö­pa LE­VA & BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning!

”Jag slåss med fåg­lar­na om bä­ren på vårt körs­bärs­träd”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.