Per­fek­ta för

Leva & Bo - - Redaktören -

AU­GUSTI ÄR EN här­lig må­nad, den bäs­ta om ni frå­gar mig. Så myc­ket som­mar i luf­ten fort­fa­ran­de (om man har tur!) och sam­ti­digt li­te mind­re krav­löst. Kväl­lar­na är mörkare – per­fek­ta till att nju­ta av kräft­fes­ter och de här­li­ga till­be­hör man så gär­na vill ha till skal­dju­ren. I det här num­ret av LE­VA & BO får du all in­spi­ra­tion du be­hö­ver. På si­dan 16 du­kar vi upp pors­lin, blom­mor och pry­lar som går i gu­la to­ner. Så fint till de knall­rö­da kräf­tor­na. På bor­det står en bu­kett med snitt­blom­mor och krondill.

De läck­ra re­cep­ten på si­dan 54 ger en verk­li­gen lust till att bju­da in till sen­som­mar­fest. Vad sägs om en to­mat- och fes­ta­ost­paj, kräft­dipp med lantchips och en här­lig kan­ta­rell­piz­za? Ser­ve­ra en me­lo­n­sal­lad i man­go­sås till det. För även om det är gott med kräf­tor är det in­te sär­skilt myc­ket mat.

Ute­rum­met på si­dan 32 är ett fan­tas­tiskt stäl­le. På ett en­kelt sätt kan du ska­pa ett extra rum på som­ma­ren, in­rett med som­ri­ga tex­tili­er och lät­ta möb­ler fyn­da­de på lop­pi­sar och auk­tio­ner.

Ma­rie och Jo­han har ett här­ligt hem i Da­lar­na. På si­dan 46 ser du hur de har in­rett det fa­lurö­da hu­set som ock­så var Ma­ri­es barn­doms­hem en gång i ti­den. Hos Ka­ro­li­na och Da­ni­el i Mal­mö ser det li­te an­norlun­da ut. På si­dan 22 vi­sar de hur de har ska­pat en hemtrevlig stil i 20tals­vil­lan. Mo­dernt och stil­rent, men väl­digt om­bo­nat.

När kräf­tor­na är slut vill man gär­na ha nå­got sött. På si­dan 60 finns re­cept på som­ri­ga kakor med frukt och bär. Pä­ron- och cho­klad­pa­jen på si­dan 62 ser säll­synt läc­ker ut.

För­res­ten – glöm in­te att du kan väl­ja själv nu­för­ti­den! Nu kan du kö­pa LE­VA & BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning.

”På bor­det står en bu­kett med snitt­blom­mor och krondill”

Mi­na favoriter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.