”Vi har valt att skyn­da lång­samt och le­va un­der ti­den vi re­no­ve­rar”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

det förs­ta de gjor­de var att må­la om väg­gar, tak och föns­ter. Någ­ra av rum­men fick nya golv och kö­ket fick en mind­re an­sikts­lyft­ning med nytt ka­kel, om­mål­ning av luc­kor och nytt golv.

– Re­no­ve­ring­en på­går fort­fa­ran­de. Vi har hun­nit med en hel del på de två åren vi har bott här. Men vi har valt att skyn­da lång­samt och le­va un­der ti­den vi re­no­ve­rar. Vi har barn och vill att de ska min­nas nå­got an­nat en ba­ra bygg­damm och bräd­hö­gar, sä­ger Ma­rie.

DEN GE­MYT­LI­GA VE­RAN­DAN är ett av fa­mil­jens se­nas­te pro­jekt som pre­cis bli­vit klart. Ti­di­ga­re var ve­ran­dan mur­rig, med rö­da väg­gar, sta­ket och tak. När Ma­rie be­rät­ta­de för sin pap­pa att de skul­le må­la ve­ran­dan vit kun­de han in­te tän­ka sig att det skul­le kun­na bli fint. Men när den var fär­dig­må­lad så fick han hål­la med om att det vi­ta in­te var så dumt. Då Ma­ri­es pap­pa Lars är myc­ket hän­dig, hjälp­te han till med att byg­ga en plats­byggd bänk som in­te ba­ra är väl­digt fin och rym­mer många vid bor­det, ut­an ock­så är prak­tiskt då man kan lyf­ta på loc­ket och för­va­ra sa­ker i den.

– Vi är väl­digt gla­da för vår ve­ran­da, den har helt klart bli­vit som ett extra rum, där vi gär­na sit­ter och äter och um­gås långt in­på små­tim­mar­na. Vi sat­te upp gam­la föns­ter på väg­gen som är mot sko­gen och häng­de se­dan upp vi­ta gar­din­läng­der på den and­ra väg­gen, vil­ket in­te ba­ra ger lä ut­an ska­par en om­bo­nad och my­sig käns­la.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.