”Det är lätt att le­va och bo här”

Här le­ver Anet­te och Mic­ke ett här­ligt sommarliv. På vint­rar­na bor de i Tul­linge, men som­rar­na till­bring­ar de i hu­set på nor­ra Or­nö i Stock­holms skär­gård.

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

EF­TERSOM VI BÅ­DA har ter­mins­bund­na jobb till­bring­ar stör­re de­len av som­ma­ren på Or­nö. Hu­set re­no­ve­ra­des för någ­ra år se­dan och he­la kö­ket byt­tes ut mot ett vitt, lantligt kök från Ikea och ru­stik, röd sjösten sat­tes upp.

Stor­stu­gan må­la­des vit och bå­da var över­ens om att vi vil­le ha en ma­rin in­red­ning­en i en här­lig bland­ning med ek­möb­ler och fynd från re­sor. Budd­ha­tav­lan frak­ta­de vi hem från Thai­land.

Sovrummet är den se­nas­te om­bygg­na­den i hu­set. Det är fan­tas­tiskt skönt att slip­pa bäd­da in och ut bädd­sof­fan var­je dag, som nu i stäl­let kan nytt­jas av gäs­ter som vill so­va över, till ex­em­pel vå­ra dött­rar Jen­ni­fer och Emelie som of­ta kom­mer och häl­sar på.

Hu­set är här­ligt men bäst är nog ute­plat­sen med ut­sikt över vi­ken och bryg­gan med ba­stu som vi de­lar med mi­na för­äld­rar och min sys­ters fa­milj. Där till­bring­ar vi de all­ra fles­ta so­li­ga som­mar­da­gar­na. Det är lätt att le­va och bo här. En tim­me från dörr till dörr och vips är man i lugn och ro med ha­vet som när­mas­te gran­ne.

”Bäst är ute­plat­sens ut­sikt”

Anet­te, 45, och Mic­ke Lund­ström, 52.

Stu­ga på 32 kvadrat­me­ter på Or­nö i Stock­holms skär­gård.

Hu­set:

SOM­MAR­STU­GA. Hu­set lig­ger på Or­nö i Stock­holms skär­gård. Här har Anet­te och Mic­ke in­rett sitt som­mar­pa­ra­dis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.