Som­mar­käns­la som stan­nar kvar

Leva & Bo - - Redaktören -

VIS­SA HEM STAN­NAR kvar i min­net. Det är nå­got med hem­trev­nad tror jag, i kom­bi­na­tion med per­son­li­ga och stil­säk­ra val av möb­ler, tex­tili­er och sa­ker. På si­dan 20 har vi häl­sat på hem­ma hos fa­mil­jen i Har­plinge i Hal­land och de­ras vi­ta hus vid ha­vet kom­mer jag att dröm­ma om länge. Jag har all­tid ve­lat ha en lång ame­ri­kans­ka ve­ran­da un­der tak som går att mö­ble­ra och där man kan sit­ta även när det reg­nar och fi­lo­so­fe­ra i en gung­stol, pre­cis som i en film. Den här­li­ga träd­går­den med jät­te­ver­be­na, kru­kor och korg­sto­lar li­te här och var är in­te dum hel­ler. Rik­tigt här­lig in­spi­ra­tion som stan­nar kvar länge, pre­cis som res­ten av vec­kans num­mer.

På si­dan 44 vi­sar Ka­ta­ri­na hur hon har in­rett sitt hem som från bör­jan var en li­ten som­mar­stu­ga. Tit­ta in i det vack­ra hem­met som är in­rett med lät­ta möb­ler och gu­la ac­cen­ter, pre­cis som ett här­ligt strand­hus. Hur man in­re­der som på den ame­ri­kans­ka öst­kus­ten – det kan du se på si­dan 14. Den ma­ri­na och ru­sti­ka sti­len är po­pu­lär där och här hit­tar du pry­lar­na och fär­ger­na för att få sam­ma här­li­ga in­red­nings­stil.

Snyg­ga ta­vel­väg­gar och ra­mar är det många som vill ha just nu. Hur du får väg­gar­na att le­va och var du hit­tar fi­na af­fi­scher och pos­ters kan du lä­sa om på si­dan 38.

Kanske har du va­rit på auk­tio­ner och lop­pi­sar i som­mar. På si­dan 32 vi­sar vi vad du kan gö­ra med di­na fynd. Ma­ti­ga sal­la­der med myc­ket grönt är vad man läng­tar till på som­ma­ren, i al­la fall jag. På si­dan 52 får du här­li­ga re­cept på bland an­nat lax­sal­lad, svam­pel­ler kräftsal­lad. Glöm in­te att du nu­me­ra kan väl­ja själv. Köp LE­VA & BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning!

”Jag har all­tid ve­lat ha en lång ame­ri­kansk ve­ran­da”

KA­TA­RI­NA FORS­BERG

tf re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.