”Ibland hän­der det att jag för­äls­kar mig i nå­gon vac­ker sak som se­dan gör att jag mö­ble­rar om ett helt rum”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Mi­mo­za som hon dri­ver till­sam­mans med sys­tern Ley­la. Susan ar­be­tar ock­så som de­sig­ner på Ze­tas träd­gård ut­an­för Stock­holm, och pend­lar någ­ra da­gar i vec­kan.

SOM FORM­GI­VA­RE HJÄL­PER hon ock­så and­ra män­ni­skor att för­verk­li­ga si­na träd­gårds­dröm­mar.

– Jag har ald­rig en spe­ci­ell tan­ke när jag in­re­der. Jag föl­jer ba­ra min käns­la för det som jag tyc­ker är vac­kert. Jag blan­dar gär­na oli­ka möns­ter och fär­ger, jag vill helst

sam­lat på vack­ra sa­ker. – Mi­ni­ma­lis­men har gått mig för­bi, sä­ger Susan som gil­lar bå­de lop­pis och an­tikt lik­som nya sa­ker, dyrt som bil­ligt.

Ty­ger med vack­ra möns­ter är en pas­sion. Hon kö­per all­tid två me­ter och sam­lar på hög. Med tyg kan man för­änd­ra ett helt rum och Susan änd­rar all­tid ef­ter års­tid. Det är hel­he­ten som är nyc­keln till att det blir vac­kert och att man vå­gar föl­ja sitt hjär­ta.

– Jag ger ald­rig upp för­rän jag är nöjd. En bra käns­la i ma­gen ta­lar om för mig när jag är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.