”Det är kul att kun­na för­änd­ra ut­an att det kos­tar så myc­ket”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

hu­mör, el­ler plockar bort när jag trött­nat. Just nu är jag in­spi­re­rad av kla­ra fär­ger och nå­gon typ av strand­hus­käns­la. Det pas­sar så fint i mitt lil­la som­mar­hus.

– Jag har all­tid gil­lat gam­la gre­jer, så jag har många lop­pis­fynd, som jag sen gör om på ett el­ler an­nat sätt. Det är kul att kun­na för­änd­ra ut­an att det kos­tar så myc­ket. Kud­dar­na i var­dags­rum­met har Ka­ta­ri­na gjort själv. – Jag köp­te fo­dral från Ikea och sen lät jag en vän som har tryc­ke­ri tryc­ka dit tex­ten, jag tyc­ker de blev un­der­ba­ra. In­spi­ra­tio­nen fick jag från en nät­bu­tik i Austra­li­en.

När Ka­ta­ri­na flyt­ta­de in var hu­set all­dels för li­tet. För att hon och hen­nes två sö­ner skul­le få plats bygg­des det till två sov­rum. Ef­ter ett tag gjor­de Ka­ta­ri­na ett kon­tor av den gam­la ve­ran­dan och sen även ett här­ligt ute­rum. Hu­set har dess­utom hun­nit änd­ra färg två gång­er sen kö­pet. Just nu är det må­lat med Fa­lu svart, men att det kom­mer att för­bli så är in­te sä­kert. Ka­ta­ri­na är in­te rädd för för­änd­ring­ar.

– Jag har många idéer på gång, i höst kom­mer jag fak­tiskt byg­ga ihop hu­set med gäst­hu­set, och byg­ga ut kök och bad­rum på sam­ma gång. Det kom­mer bli en stor skill­nad, i kö­ket kom­mer det bli cir­ka 3,5 me­ter i tak­höjd.

KA­TA­RI­NA HAR ALL­TID tyckt om gam­la sa­ker, och det blir många lop­pis­be­sök om som­rar­na.

– Min far­mor gick of­ta på auk­tio­ner, lop­pi­sar var väl in­te så in­ne då, men det kanske är från hen­ne jag fått den

LOP­PIS­FYND Var­dags­rum­met har fått färgklickar i orange. De gam­la vat­ten­ski­dor­na är ett lop­pis­fynd. Kud­dar­na i sof­fan har Ka­ta­ri­na gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.