”Just nu är jag in­spi­re­rad av kla­ra fär­ger och nå­gon typ av strand­hus­käns­la”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

egen­ska­pen. Jag äls­kar verk­li­gen sa­ker med en histo­ria, sä­ger Ka­ta­ri­na.

DET ÄR IN­TE ba­ra hem­met och gam­la sa­ker som lig­ger Ka­ta­ri­na varmt om hjär­tat. Även träd­går­den och blom­mor gil­lar hon starkt. I träd­går­den finns det en hel del gam­la frukt­träd och Ka­ta­ri­na har gjort ett fler­tal nya ra­bat­ter.

– Det är ett and­nings­hål, att få gå ut i träd­går­den och rö­ja och fixa ef­ter en dag på ett kon­tor. Det finns all­tid nå­got att gö­ra i träd­går­den, och jag kan gå ut för att gö­ra en sak, men kom­ma in fler tim­mar se­na­re.

– Man änd­rar om och kom­mer på nya sa­ker he­la ti­den. Pre­cis som här in­ne.

KA­TA­RI­NAS SÄR­BO SAER är den som står för det mesta byg­gan­det nu för ti­den.

– Han gil­lar väl in­te all­tid mi­na idéer, men han stäl­ler all­tid upp och hjäl­per mig. Han tyc­ker för det mesta att mi­na gam­la sa­ker är skräp, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.